Меню Затваряне

Диагностика

Диагностиката в Център „Псикомфорт” се използва в следните главни направления:

  • Като част от консултативния процес за отчитане на характера, произхода, степента на даден проблем според споделено оплакване. Тя влиза в употреба и за откриване на особености на личността – не само като слабости по отношение на проблема, а също и на силни страни, които биха подпомогнали справянето. Резултатите от първична диагностика може да послужат за ориентир за посоката на продължаващо консултиране, а също и като сигнал за консултация с лекар, когато има признаци за изменения във функционирането на организма и влошаване на здравето като цяло. Според продължителността на действието на дадено отклонение от нормалното състояние на клиента преди проблема се уговарят мерки за предотвратяване на усложнения, за овладяване и подобряване на състоянието. Диагностиката частично или като ново пълно изследване може да бъде използвана за контролно проверяване на ефекта от предприети мерки, както и за отчитане на промяна след по-дълъг процес.
  • За развитието на детето с цел да се установят възпрепятстващите или задържащите развитието проблеми. Прилага се икономична по време методика за провеждане на диагностични процедури – първа консултация с родител за запознаване с впечатленията на родителите за проблема и протичане на развитието до този момент, определен брой сесии за тестове с детето, обработка на резултати и съставяне на препоръки, а при необходимост и програма за оптимизиране на развитието, която да съчетава разпределена помощ между всички, които оказват грижа за детето – родители и семейството като цяло, други близки, учители. ПСИКОМФОРТ е настроен за сътрудничество с училищен психолог, ресурсни учители, други психолози и педагози и специални педагози за съдействие за сверяване на информация и споделяне на планирана и постигната ефективност от мерките. При диагностиката на детското развитие в Център „Псикомфорт” е предвидена последваща консултация за отчитане на ефекта от приложените мерки и за набелязване на корекции по програмата и насоки за профилактика.
  • За изследване на потенциали на личността или на група, за стимулиране на самооанализ по отношение на опита, на потребностите, на движещите мотивационни сили на личността или екипа. За установяване на степента на владеене на дадено желано или необходимо умение според целите на личността или групата и за отчитане на промяната след тренирането му. Заключение за психологично изследване се издава при желание от клиента (родителите, ако изследваното лице е дете) и за нуждите на друга подкрепяща страна – лекари, учители, специални педагози, което предварително се уточнява с клиента, съгласува се с договор за ангажимент, изпълнение и цена.
  • За съдебно-психологични експертизи, назначени от съда, полицията или при нужда за частни експертизи. Психологичното изследване се структурира, изпълнява и описва в заключение съобразно въпросите на назначаващата институция. Заключението се предоставя на изискващия – съд, полиция или самия клиент или неговия адвокат или застраховател при частна експертиза, което предварително се уточнява с клиента, съгласува се с договор (при частна експертиза) за ангажимент, изпълнение и цена.

Диагностиката в Център „Псикомфорт“ в страници и публикации в сайта:

Връзки към другите дейности на Център „Псикомфорт“:

Преглед