Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ стандарт за партньорство

Този стандарт отразява очаквания към настоящи и бъдещи партньори на Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“, чиито решения и дейност се ръководят от принципите професионализъм, дискретност, ефективност, съпричастие, отзивчивост и навременност.

ПСИКОМФОРТ стандартът за партньорство е създаден с увереността, че, ако се споделят общи нагласи и ценности, партньорството ще е пълноценно – взаимно успешно (полезно за клиенти и бенефициенти) и развиващо за двете или повече страни.

Статус на ПСИКОМФОРТ чрез опита на създателката и ориентация към партньори с подобен статус:

 • ПСИКОМФОРТ помага на своите клиенти посредством знания от университетско образование, специализация, професионални квалификации, придобити от университетски и от частни организации с доказана научна и практическа подготовка.
 • ПСИКОМФОРТ плаща добросъвестно в договорените срокове закупуваните стоки и услуги, режийни разходи и други финансови ангажименти към свързани лица.
 • ПСИКОМФОРТ ползва научни познания и собствения опит в изследвания и умения за анализ на данни, фактори и за интерпретация на нова информация и на резултати.
 • ПСИКОМФОРТ не спира своето усъвършенстване и повишава квалификациите и опита си.
 • ПСИКОМФОРТ сверява своето ниво на ефективност чрез участия в конференции и конгреси и нивото на полезност за своите клиенти чрез различни форми за получаване на обратна връзка от тях.
 • ПСИКОМФОРТ публикува изследванията и опита си в статии, в бъдеще в монографии, помагала.
 • ПСИКОМФОРТ планира работата си и предоставя анотация за услуги, тематичен план за лекции, програма за тренинги, семинари, събития.
 • ПСИКОМФОРТ е социално активен – има увереност да презентира възможностите си и дейности за широката общественост и да съдейства на големи групи от хора.
 • ПСИКОМФОРТ помага и доброволчески, като самостоятелно избира лица и групи, на които да съдейства според своя капацитет и своето ниво на компетентност.

Принципи в пряката работа с клиентите:

 • Хуманизъм, природосъобразност и културосъобразност
 • Коректни работни взаимоотношения според Етичен кодекс на професията и според търговското законодателство
 • Научност
 • Достъпност
 • Индивидуален възрастов и личностен подход
 • Единство на индивидуално-личностното и групово-колективното взаимодействие
 • Психологическа целесъобразност, системност, последователност, непрекъснатост и непротиворечивост в консултирането и другите форми на помагане
 • Педагогическа и методическа целесъобразност, системност, последователност, непрекъснатост и непротиворечивост в обученията
 • Комплексност и цялостност във формирането и развитието на личността
 • Опора върху положителното и доверие във възможностите и нравствените сили
 • Единство между ръководство на дейността и самодейността и самоуправлението на активността при клиента/групата
 • Единство и цялостност на дейностите във взаимодействието
 • Възпитание и стимулиране на саморазвитие чрез изкуството, творчеството и творческите дейности, играта, развлечението и забавата
 • Емоционалност, атрактивност и занимателност
 • Равнопоставеност и толерантност
 • Адаптивност и гъвкавост

Принципи за съвместна дейност с лица и организации:

 • Сътрудничество за взаимна полза и просперитет на двете или повече страни
 • Толерантност към различията в екипната работа и полезност
 • Активност за самоусъвършенстване
 • Лоялност към екипа или към съвместната инициатива чрез: познаване на границите на конфиденциалност; честни обратни връзки, които биха допринесли за подобряването на работата; честно споделяне на причини за отказ от изпълнение на дадена задача или решение за напускане на екипа или взаимодействието
 • Планиране на работата си и предоставяне на анотация за услуги, тематичен план за лекции (който отразява съдържанието), програма за тренинги, семинари, събития
 • Коректност към законосъобразния начин на разплащане с клиенти – платежоспособност и добросъвестност на партньора индивидуален клиент или организация
 • Точност в спазването на уточнени работни графици и своевременност на корекциите по тях

Вижте повече за ПСИКОМФОРТ стандарти: