Програми и услуги

С услугите на Център „Псикомфорт” и съответстващите им програми можете да се запознаете по-подробно директно чрез връзките тук към страниците им. В този ред с разбивка по програмите им те са представени и в Ценова листа на Център „Псикомфорт“. За да се ориентирате по-лесно кои от тях съответстват на вашите нужди, тук по-надолу и в менюто на сайта те са предложени в групиран вид в зависимост от участието на клиенти и нуждата – сам за себе си, семейство, друга група, колектив.

Общо описание и връзки директно към шестте услуги на Център „Псикомфорт“ (с отделните програми по тях се запознайте на техните отделни страници):

  • ПСИКОМФОРТ споделяне – в еднократни или епизодични срещи (сесии)
  • ПСИКОМФОРТ решение – в серия от срещи (сесии) чрез гъвкава програма в унисон с индивидуални особености, темп на работа и промяна при клиента чрез индивидуално или семейно консултиране и за ориентиране в избор на образование, професия, кариерно развитие.
  • ПСИКОМФОРТ баланс – за повишаване и поддържане на адаптивността, за енергезиране и релаксиране, за повишаване на ефекта от лечения, назначени от медицински специалисти, за подобряване на комуникацията и улесняване на справянето с проблеми на развитието посредством общуване чрез изкуството.
  • ПСИКОМФОРТ развитие в група – чрез групово консултиране и тренинги: за самоусъвършенстване и преодоляване на вътрешни препятствия по житейския път; 8-часови формати, които окуражават и оптимизират детското развитие и общуването между родители и детето; 30-часови формати за самоусъвършенстване и групова подкрепа за справяне с проблеми на възрастни и деца, навършили 14 г. (по програмата на ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ и др.).
  • ПСИКОМФОРТ детско развитие – диагностика и подпомагане на детското развитие с индивидуални и семейни програми,  развиващи занимания.
  • ПСИКОМФОРТ екипи – чрез изследване на проблеми в организацията, за създаване и трениране на екипи – отбори, трупи, работни екипи, малки и големи колективи.
  • ПСИКОМФОРТ академия – наименование, което обединява обучения – лекции, семинари, уъркшопи за специалисти чрез: 30-часови тематични формати (програмата за специалисти по ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ и др.), програми по заявка на бюджетни организации и НПО, специализирани професионални квалификации по рецензирани и лицензирани методики на авторите или техни оторизирани представители.

Групиране на услугите на Център „Псикомфорт“ според нуждите на личността или групата (така представени и в менюто: Услуги | подменю):