Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация: допълнителна професионална квалификация по Психология

Специализация в Русе на Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет „Климент Охридски” (ДИУУ) за педагогически съветници и учители, които биха искали да усъвършенстват своите умения за ефективна комуникация, за справяне с конфликти и за високи постижения в работата.

diuu-l-1
diuu_mediumОбучителна организация: Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет „Климент Охридски” (връзка към обявата на ДИУУ)
Форма на обучението: групово
Вид на обучението: присъствено-дистанционно (очните занятия се провеждат събота, неделя и през ваканциите)
Предназначение: за педагогически съветници и учители с висше педагогическо образование (само ОКС „бакалавър” или „магистър”)
Тематична рамка: Теория и практика на социално-психологическия тренинг. Теория и практика на психологическото консултиране в образованието. Разрешаване на конфликти в училище. Превенция на агресия и насилие. Коучингът в училище. Психолого-педагогически изследвания. Училищна готовност.
Брой учебни часове: 200
Брой кредити: 13,3
Време на провеждане: по договаряне между участниците, организатора, преподавателите.
Място на провеждане: Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт” – гр. Русе, бул. „Цар Освободител” №14, ет.2 (вижте адреса в Контакти)
Ръководител: проф. дпн Стойко Иванов
Завършилите успешно специализацията защитават дипломна работа и придобиват право да заемат длъжността „Педагогически съветник” в съответствие с чл. 4а (2) на Инструкция №2/29.07.1994 г.
Лице за контакти в Русе: д-р Петя Чешмеджиева, GSM 0887923413.
Удостоверяване: диплома на ДИУУ при СУ „Климент Охридски” за специализация.
Ефект от обучението: Участниците усвояват умения за приложение в практиката си на: социално-педагогическия тренинг в образователна среда; психологическото консултиране с ученици, родители, педагози, администрация, които се различават по възраст, опит, компетенции; знания и опит за разрешаване на конфликти и използването им за развитието на личности, групи и образователната организация; знания по психология на развитието в аспекта на актуални за възрастите особености и потребности и модели за удовлетворяването им, представляващи превенция на агресията и насилието; интегриране на собствения опит и използване на ресурсите в ориентиране към цели и решения, мотивация за саморазвитие и групови постижения; ползване на чужди и реализиране на собствени констатиращи и формиращи психолого-педагогически изследвания за установяване на състояние или на проблем, за планиране на мерки за промяна и др.; маркери на психологическата и педагогическа диагностика на училищната готовност чрез наблюдение и допълнителни методи – беседа, тестови батерии, форми за снемане на данни от възрастни, които се грижат за детето. Обучението предоставя увереност на участниците за ефективна работа в образованието чрез професионалната им компетенция.
Цена: 750,00 лв. Цената включва: базовата такса за специализацията при ДИУУ; командировъчни на пътуващите преподаватели и режийни разходи; кафе-паузи и ПСИКОМФОРТ ангажимент (виж по-долу).
Уреждане на изнесеното обучение в Русе: Център „Псикомфорт” се ангажира с организиране на този курс на ДИУУ в гр. Русе като страна по междуинституционален договор със СУ „Св. Климент Охридски” и Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) от 01.11.2014 г. и по индивидуален договор с всеки от участниците. Ако се интересувате от този курс, прочетете още за Специализация за педагогически съветници на ДИУУ в Русе.
За контакти: Център „Псикомфорт” – д-р Петя Чешмеджиева – свързване чрез избран начин.
Срокове за записване и плащане: Записването е в ход и приключва при покриване на бройката за тази група 10-12 души. Плащането и подписването на договор за обучението става при записване в Център „Псикомфорт” – гр. Русе на адрес или по банков път – данни за превод. При плащане с превод задължително, а при плащане в брой по желание получавате фактура на ваше име, ако самостоятелно финансирате обучението си, или по данните на организацията, която ви го спонсорира.
ПСИКОМФОРТ ангажимент: След приключване на обучението и след взаимно уговорен с участниците период за изпробване на знанията и опита от квалификацията Център „Псикомфорт” организира групова супервизия 15 часа по случаи и казуси от практиката. Участвалите в супервизията ще получат сертификат на Център „Псикомфорт” за тази форма за споделяне на опит и разрешаване на случаи. Супервизията след специализацията мобилизира за прилагане на придобитите знания и умения, повишава увереността на специалистите за търсене и ориентиране към модели за справяне с проблем, създава професионални приятелства и контакти за взаимопомощ.
Аналогични варианти за квалификация: Ако имате нужда от тази специализация за повишаване на вашия професионален опит за системата на образованието, сравнете съдържателните и ценови параметри на този курс с аналогични, предлагани от други департаменти на университети в страната на място при тях и техните изнесени обучение за групи по места.