Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ решение в образователното и кариерното ориентиране

Образователното и кариерно ориентиране, което се осъществява в Център „Псикомфорт“, се провежда по програма към услугата ПСИКОМФОРТ решение. Мини-пакетната услуга консултация-тест-консултация по тази програма за първи път беше предложена като нова през пролетта на 2013 г. Повече за историята на услугата и за онлайн-тестовете, които предприе да ползва тогава Център „Псикомфорт“, вижте в предишна публикация („А сега накъде?” – въпросът в труден епизод от житейския филм на всеки един от нас, особено пред избор на училище и професия).

Запознайте се и с публикация по отминала ПСИКОМФОРТ кампания „Пролет 2018“ с отстъпка по големия Пакет „5+1 консултации и онлайн-тест“, цените по която бяха валидни при поръчка също от 19.11. до 31.12.2018 г.

 Към момента две пакетни услуги на Център „Псикомфорт“ помагат в избора на средно училище или специалност във висше учебно заведение, на професия, на допълваща или нова квалификация.

Да се запознаем и с новите два теста, специализирани за целите на кариерното ориентиране, на разположение в набора от психометрични инструменти, които ползва Център „Псикомфорт“, включени в двата пакета по услугата за поддържане на ефективността на консултативния процес за този важен житейски избор.

От пролетта на 2018 г. пакетите за ученици (кандидат-гимназисти и кадидат-студенти) в Център „Псикомфорт“ включват два нови онлайн-теста:

 • за ученици от 6-ти и 7-ми клас за ориентиране в избор на средно училище – 1, 2, 3 … Future!
 • за ученици от 9-ти до 12-ти клас (кандидат-студенти) – Prospera

Новите тестове са базирани на тестовете Magellano Junior и Magellano Universita, познати на клиентите на Център „Псикомфорт“ по услугата от 2013 г. досега, адаптирани и стандартизирани за България са от същия издател OS Bulgaria по поръчка на Фондация „Хестия“, която ги предлага на специалистите заради осъвремененото им съдържание и това, че са още по-информативни по отношение на връзката личност – образование и професия – краткосрочни и дългосрочни перспектива и цел – тенденции за необходимото към целта, което може да бъде подкрепено чрез кариерното консултиране.

Специализираните тестове за кариерно ориентиране в пакетите на услугата

Интернет тестова платформа Internet-Test.bg Examinea
За учениците от 6 и 7 клас за избор на средно училище Magellano Junior 1, 2, 3… Future!
За ученици от 9-12 клас за избор на университетска специалност Magellano Universita Prospera
За младежи или възрастни, които избират своята първа професия или желаят да се преквалифицират SDS (Self-Directed Search)

Когато заявявате желание за услугата, не е необходимо да помните името на съответния тест, защото консултантът ще го предвиди според възрастта и насочеността на лицето, което ще го изпълнява.

По-долу за краткост са използвани следните понятия:

 • Лице за подкрепяне – дете или възрастен, за което се пристъпва към консултации за избор на училище, университет или професия, и което изпълнява включения в услугата онлайн тест.
 • Клиент – възрастен, който предприема и заплаща услугата за себе си, когато самият той е лице за подкрепяне, или родител на дете (детето като лице за подкрепяне), който уговаря и заплаща услугата и участва активно или дистанционно в консултативния процес.
 • Консултант – изпълняващият услугата, в случая психолог-управителя на Център „Псикомфорт“.

Условия по услугата за кариерно консултиране на Център „Псикомфорт“

 • Изпълнение на онлайн тест. В практиката на Център „Псикомфорт“ подкрепата за образователно и кариерно ориентиране се съчетава с изпълнение на подходящия за възрастта на лицето за подкрепяне онлайн тест. Ако е заплатил за услугата, клиентът получава файла с доклада по резултатите си от теста, генерирани в интернет-платформата, в която е изпълнен.
 • Ненамеса при изпълнение на онлайн теста от страна на друго лице – родител, приятел или друг – тестът се изпълнява самостоятелно от лицето за подкрепяне. Той не е за знания (няма верни и неверни отговори), а за отбелязване на свои нагласи, интереси, които са лични и не би следвало нито изпълняващият теста, нито негови приближени да търсят или предлагат подкрепа за изпълнението му. С помощна намеса се губи от полезността на процедурата и услугата,  съществува риск резултатите да са изопачени, за което не носи отговорност консултантът.
 • Мястото на провеждане на онлайн теста: на всяко място, където лицето за подкрепяне разполага с интернет (вкъщи или другаде). След предплащане, на първата въвеждаща консултация получавате разяснение по процедурата на теста, предоставяте минимални данни за регистриране в тестовата платформа, за да получите от консултанта по имейл линк с вход към своята електронна бланка и личен код за достъп от теста към платформата Examinea (или платформата InternetTest.bg в зависимост от това кой тест се ползва), където той се изпълнява. Ако лицето за подкрепяне е дете, входът към теста се изпраща по имейл адрес на родителя или при декларирано съгласие на родителя – по имейл адрес на детето. Средното време за попълване на теста е около 1 час. Изпълнението на теста вкъщи има предимството, че при необходимост да бъде прекъснат се възползвате от опция в платформата за записване на попълненото до този момент и когато отново имате готовност за работа по теста, да влезете отново и да го продължите. Щом тестът е готов, консултантът получава съобщение и при първа възможност генерира доклада по резултатите, които се обсъждат в консултацията след теста.
 • Място за консултациите: Център „Псикомфорт“ – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №14, ет. 2 (вижте още и в Контакти), по изключение в дома на лицето за подкрепяне или онлайн, винаги с предварително уговаряне на ден и час.
 • Рамка, ако лицето за подкрепяне е дете: консултациите по малкия пакет се осъществяват с детето и с родителя, но ако то е в юношеска възраст, по целесъобразност (уточнява се между консултанта и родителя), е възможно на някои консултации да отсъства родителят, но той трябва да декларира, че е съгласен с консултативния процес; ако лицето за подкрепяне е възрастен (има навършени 18 г.), дори и да е все още ученик, то може да участва самостоятелно в консултациите.
 • Гарантиране на ангажимента: всички предплатени услуги на Център „Псикомфорт“ се изпълняват с подписване на двустранен договор (между възрастен клиент – за себе си или като родител за дете, и консултанта), който съдържа ангажиментите по изпълнение на договора от двете страни. Договорът се подписва на първата консултация.

Представяне на двата Псикомфорт пакета за кариерно ориентиране

Пакет „2 консултации и онлайн тест“

Мини-пакетът е подходящ за лица за подкрепяне, които са направили своя избор и биха искали само да си го потвърдят чрез специализирания тест и минимално кариерно консултиране. Процесът консултация-тест-консултация включва:

 • Една консултация преди теста за запознаване на консултанта с лицето за подкрепяне (при дете – и с родителя) с нагласи и желания, притеснения на лицето (и неговите близки, ако имат разногласия по избора), за разясняване на процедурата за провеждане на теста;
 • Изпълнение на онлайн теста;
 • Една последваща консултация след теста за обсъждане на резултатите и вариантите по тях, начини за справяне при дефицит на някои умения и качества, оказване на подкрепа за набелязване на перспектива, задачи и средства към целта.

Това е Цена за 1 пакет, а за цени с отстъпка за повече от един тест вижте ПСИКОМФОРТ+ за тази пакетна услуга – колективна цена за семейство и приятели.

Стойност по компонентите на пакета Редовна ПСИКОМФОРТ цена Цена в период на кампания
109.00 лв. 109.00 лв. 98.00 лв.
Отстъпка 10%

Пакет „5+1 консултации и онлайн тест“

Пакетът е подходящ за лица за подкрепяне, които все още не са направили своя избор или пък преживяват колебание заради различните мнения и съвети на свои близки, за което специализирания тест и  оптимално кариерно консултиране би подпомогнало избора. Процесът консултация-тест-4консултации+1консултация включва:

 • Една консултация преди теста за запознаване на консултанта с лицето за подкрепяне (при дете – и с родителя) с предварителните нагласи и желания, колебания, притеснения на лицето (и неговите близки при разногласия по избора), за разясняване на процедурата за провеждане на теста и регистриране в онлайн платформата за изпращане на електронната бланка по теста;
 • Изпълнение на онлайн теста;
 • 4 последващи консултации след теста за разяснение на резултатите по теста и вариантите при различен избор и лицето за подкрепяне да разбере и опознае по-добре с помощта на консултанта свои мотиви, интереси, потребности, особености на досегашния опит, формираните дотук качества, умения и способности и как те се отнасят към предварителната представа и резултатите от теста, с какво би могъл да навакса своята подготвеност за желаната насока (според образователен профил, профил на специалност или професионална кариера), какви умения и способности би следвало да развие, за да компенсира някои стабилизирани към момента пречещи нагласи или качества, които се разминават с даден професионален профил; може да се направят и други подходящи тестове, които ще допълнят картината на възможностите и качествата на лицето за подкрепяне и ще се извлекат полезни изводи за различни варианти на избора и перспективата по тях;
 • +1 консултация: Ако лицето за подкрепяне е дете, родителят се ползва с една отделна консултация без детето, която може да използва във вариант по своя преценка: за предварително лично запознаване с консултанта и да сподели проблеми и притеснения, или по-нататък в консултативния процес, ако намеренията на детето силно се разминават с резултатите от теста или с представите на родителя. Ако няма спорни моменти, родителят може да използва консултацията да сподели впечатления от процеса на подготовка на детето към целта съобразно препоръките от изследването и консултациите и за нови подкрепящи препоръки. Ако лицето за подкрепяне е възрастен (навършило е 18 г.), консултацията (+1) е шеста в целия процес, може да се използва като контролна консултация след определен период от време за споделяне с консултанта на трудности и постижения по пътя към желаната цел и за следващи етапи в перспективата на образованието или на професионалното и кариерно израстване. Ако лицето за подкрепяне е постъпило в университет (или предприело работа) в чужбина, тя може да бъде проведена онлайн или на място при завръщане за ваканция.

Това е Цена за 1 пакет, а за цени с отстъпка за повече от един тест вижте ПСИКОМФОРТ+ за тази пакетна услуга – колективна цена за семейство и приятели.

Стойност по компонентите на пакета Редовна ПСИКОМФОРТ цена Цена в период на кампания
Отстъпка 5% от стойността Отстъпка 10% от стойността
Стойност: 277.00 лв. Цена: 263.00 лв. Цена: 249.00 лв.

За предприемане на образователно и кариерно ориентиране за Вас, за детето или за цялото семейство:

 1. Свържете се с консултанта по телефона (GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева) или по имейл (в Контакти – форма за контакт, с валиден Ваш имейл адрес, за да може да получите отговор) да заявите намерение, да размените уточнения и да уговорите първата консултация. Свързването по телефона има предимството за по-бързо уговаряне. Ако консултантът не може да говори в момента и прекъсне повикването, той ще се свърже с Вас при първа възможност.
 2. Направете превод на пакетната цена, след като тя е потвърдена в разговор с консултанта (данни за банков превод – в Плащания). Някои варианти вижте в отговорите на въпросите надолу.

Въпроси и отговори, които може да Ви интересуват

 • Ако сме направили теста към издателя, дали може по-късно да предприемем консултиране в Център „Псикомфорт“? – Да, ако не са изминали повече от 6 месеца от тест за ученици и ако предоставите файла с доклада, който сте получили от интернет платформата. За да се възползвате от отстъпката, когато има кампания по услугата, е нужно в посочения срок да доплатите останалата част от пакета, с приспадната цена на теста. След срока на дадена кампания не важи отстъпката, а цената на редовния пакет на програмата.
 • Има ли начин тези тестове да се направят безплатно и изобщо има ли къде да се направят безплатно такива тестове? – Тестовете за кариерно ориентиране на “ОС България“ и на Фондация „Хестия“ са платени, консултантите предплащат на издателя тест-кредити, за да ги предоставят на клиентите. Услугите в Център „Псикомфорт“ са в рамките на частната психологическа практика, не се субсидират от държавата, затова са платени. За безплатен тест попитайте в училището на Вашето дете какви програми и възможности се предоставят там чрез Кариерните центрове.
 • Може ли да се предплати само капаро, ако сега нямаме готовност за цялата сума за даден пакет? – Да, може, само за големия пакет „5+1 консултация и онлайн-тест“. То трябва да е минимум в размера на първата консултация + цената за теста = 67 лв. Услугата е пакетна по програма, затова не се приема почасово плащане. Ако сте предплатили само капаро, остатъкът се плаща в цялост, а не на части, по банков път или на място при първата последваща консултация, на която се разглеждат резултатите от доклада по теста. Ако по време на кампания закъснеете с решението дали да предприемете такова консултиране и наближи крайният срок, чрез капаро бихте си осигурили възможност за доплащане и консултиране след срока.
 • Ако детето ми и/или аз сме били доброволци по кампании на консултанта за тестове, които се въвеждат за България, можем ли да се възползваме от някаква отстъпка? – Да, ако Вашето дете (или Вие) е изпълнявало тест като доброволец и досега не сте се възползвали от възнаградителната консултация за това участие, сега можете да поръчате избран пакет с приспадната цена в размер на 1 консултация. Ако и Вие, и детето Ви сте участвали като доброволци в една кампания (2016 г.), не може да се ползва двойна отстъпка за един пакет, но бихте могли да я използвате за два пакета – за детето и за Вас, ако искате да направите SDS, или пък ако имате две деца във възраст за кариерно ориентиране.
 • Ако имам две деца във възраст за образователно ориентиране, ще има ли отстъпка при поръчване на два пакета с включен тест? – Да, вижте цените за повече от 1 пакет – ПСИКОМФОРТ+ в кариерното консултиране за семейство и приятели.
 • Може ли да поръчаме малкия редовен пакет „консултация-тест-консултация“ и ако решим впоследствие да продължим консултирането, като доплатим до цената на големия пакет? – Да, може, ако сте предплатили малкия пакет, после да доплатите остатъка в цялост, а в период на кампания това Ви осигурява остатък по цена с отстъпка, ако доплащането за останалите консултации се извърши в цялост .

Свързването за заявка става по избран начин от Контакти.

Преди да пристъпите към свързване, моля първо се запознайте с публикуваните тук ПСИКОМФОРТ стандарти, сред които са и Общите условия и политика за лични данни. Свързването Ви чрез имейл през сайта ще означава, че Вие приемате заявените условия, чрез които осъществяваме комуникацията с Вас. Ако Вие сте клиент на Център „Псикомфорт“, в тази страница се запознайте и с Етическите стандарти, които ще определят нашите работни отношения.