Меню Затваряне

Етически стандарти

Етическите норми определят права, отговорности и характера на отношенията между участниците в процеса на психологичната помощ – консултант (психолог или друг свързан специалист) и клиент (личност, семейство, група – ползващи психологическата услуга). ПСИКОМФОРТ спазва утвърдени в практиката стандарти.

Основни принципи и елементи на работното отношение

Отговорност за организацията, хода и резултатите от намесата: ограничена отговорност – консултантът отговаря за своите действия, а не за тези на клиента. Дали той ще пристъпи към действия за промяна или не, е въпрос на негов избор, след като е направено всичко възможно да бъде убеден в полезността и насоката на тази промяна.

Подбор на клиентела. Дава се предимство на особено нуждаещи се – изпадналите в криза и проявяващите суицидни намерения.

Ангажираност. Неангажиране на консултанта със случаи извън неговата компетентност. Консултантът е наясно с професионалните си области и личните възможности и може да определя случаите, които изискват друг вид специализирана помощ. Не се допуска и ангажиране в случаите, когато нуждаещият се от помощ е близък, познат или роднина на психолога. Смесването на различни типове взаимоотношения, емоционални връзки и роли е вредно за процеса и препятства неговата ефективност.

Информирано съгласие на клиента по основните въпроси на помощта. Клиентът е потребител на услуга, за която заплаща и има право на собствено мнение. Консултиращият дава необходимата информация относно целите, очакванията, процедурите, евентуалните трудности и странични ефекти. Клиентът изразява своето съгласие устно или писмено под формата на договор. Ако по различни причини, най-вече умствени, клиентът не е в състояние да вземе решение, такова съгласие трябва да даде неговият настойник, а ако е малолетен – неговият родител. Неетично е клиентът да бъде принуждаван към лечение или помощ, която не желае. Недопустимо е психологична помощ да бъде използвана като средство за социален контрол.

Обхват на взаимоотношенията: не се прекрачва границата на работното отношение.

Конфиденциалност. Това е право на клиента като потребител и необходимо условие за доверие. Консултантът психолог гарантира на своя клиент, че ще запази в тайна получената в хода на процеса информация. В същото време право на психолога е да публикува своя практически и научен опит в конгреси, конференции, семинари, монографии, масови публикации, с което допринася за обмена на добри практики в помагането. При публикации и презентации той се задължава да представя конкретните случаи анонимно за клиента чрез подмяна на името, така че личността да не бъде разпозната. Условието за конфиденциалност може да се нарушава – за което клиентът предварително се уведомява при договаряне на отношенията и се уточнява отново при възникване на риск – когато спазването на професионалната тайна сериозно би застрашило правата на трети лица, обществения интерес или сигурността на самия консултант.

Заплащане на услугата. При първата среща, когато клиент и консултант уточняват параметрите на услугата, консултантът уведомява клиента за стойността на един сеанс и се уточнява броят на сеансите. Неправилно е алтернативното заплащане с труд или в натура. Ако клиентът без уважителни причини и без да предупреди консултанта, пропусне сесия, той трябва да я заплати (предплащането – вижте Плащания – подсигурява консултанта с такава коректност), а също и когато в телефонен разговор заеме 15 минути от времето на консултанта. Още информация за заплащането на услугите към ПСИКОМФОРТ се съдържа в раздел Цени & Часове.

Етичните принципи и норми във взаимоотношенията психолог-клиент се регламентират и от Етичния кодекс, възприет от Дружество на психолозите в България, и са в унисон с международно утвърдените.

Вижте още от ПСИКОМФОРТ стандарти: