Меню Затваряне

Етически стандарти

Етическите норми определят права, отговорности и характера на отношенията между участниците в процеса на психологичната помощ – консултант (психолог или друг свързан специалист) и клиент (личност, семейство, група). ПСИКОМФОРТ спазва утвърдени в практиката стандарти.

Основни принципи и елементи на работното отношение:

  • Отговорност за организацията, хода и резултатите от намесата: ограничена отговорност – консултантът отговаря за своите действия, а не за тези на клиента. Дали той ще пристъпи към действия за промяна или не, е въпрос на негов избор, след като обаче е направено всичко възможно да бъде убеден в полезността и насоката на тази промяна.
  • Подбор на клиентела. Дава се предимство на особено нуждаещи се – изпадналите в криза и проявяващите суицидни намерения.
  • Ангажираност. Неангажиране на консултанта със случаи извън неговата компетентност. Консултантът е наясно с професионалните си области и личните възможности и може да определя случаите, които изискват друг вид специализирана помощ. Не се допуска и ангажиране в случаите, когато нуждаещият се от помощ е близък, познат или роднина на психолога. Смесването на различни типове взаимоотношения, емоционални връзки и роли е вредно за процеса и препятства неговата ефективност.
  • Информирано съгласие на клиента по основните въпроси на помощта. Клиентът е потребител на услуга, за която заплаща и има право на собствено мнение. Консултиращият дава необходимата информация относно целите, очакванията, процедурите, евентуалните трудности и странични ефекти. Клиентът изразява своето съгласие устно или писмено под формата на договор. Ако по различни причини, най-вече умствени, клиентът не е в състояние да вземе решение, такова съгласие трябва да даде неговият настойник, а ако е малолетен – неговият родител. Неетично е клиентът да бъде принуждаван към лечение или помощ, която не желае. Недопустимо е психологична помощ да бъде използвана като средство за социален контрол.
  • Обхват на взаимооотношенията: не се прекрачва границата на работното отношение.
  • Конфиденциалност. Това е право на клиента като потребител и необходимо условие за доверие. Консултантът психолог гарантира на своя клиент, че ще запази в тайна получената в хода на процеса информация. В същото време право на психолога е да публикува своя практически и научен опит в конгреси, конференции, семинари, монографии, с което допринася за обмена на добри практики в помагането. При публикации и презентации  той се задължава да представя конкретните случаи анонимно за клиента чрез подмяна на името, така че личността да не бъде разпозната. Има възможности, когато условието за конфиденциалност се нарушава, за което клиентът предварително се уведомява при договаряне на отношенията и се уточнява отново при възникване на риск – когато спазването на професионалната тайна сериозно би застрашило правата на трети лица, обществения интерес или сигурността на самия консултант.
  • Заплащане на услугата. При първата среща, когато клиент и консултант уточняват параметрите на услугата,  консултантът уведомява клиента за стойността на един сеанс и се уточнява броят на сеансите. Неправилно е алтернативното заплащане с труд или в натура. Ако клиентът без уважителни причини и без да предупреди консултанта, пропусне сесия, той трябва да я заплати (предплащането – вижте Плащания – подсигурява консултанта с такава коректност), а също и когато в телефонен разговор заеме 15 минути от времето на консултанта. Още информация за заплащането на услугите към ПСИКОМФОРТ се съдържа в раздел Цени.

Етичните принципи и норми във взаимоотношенията психолог-клиент се регламентират и от Етичния кодекс, възприет от Дружество на психолозите в България, и са в унисон с международно утвърдените.

Вижте още от ПСИКОМФОРТ стандарти: