Меню Затваряне

Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация: допълнителна професионална квалификация по Психология

Обявата тук е вече с изтекла валидност. Тази специализация може да бъде предложена отново, ако бъдат предоговорени условия, които са вече променени от страна на ДИУУ спрямо договорените между СУ и Център „Псикомфорт“ през ноември 2014 г. Обявата във вида си, в който е създадена и беше актуализирана през 2017 г., не е премахната от сайта, за да бъде на вниманието на всички университетски департаменти за квалификация на учители, в случай, че проявят интерес към сътрудничество за удобство на учителите от нашия регион.

Специализация в Русе на Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет „Климент Охридски” (ДИУУ) за педагогически съветници и учители, които биха искали да усъвършенстват своите умения за ефективна комуникация, за справяне с конфликти и за високи постижения в работата.

diuu-l-1
diuu_mediumОбучителна организация: Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет „Климент Охридски” (обявата по тази програма е вече премахната от сайта на ДИУУ).
Форма на обучението: групово.
Вид на обучението: присъствено-дистанционно (очните занятия се провеждат събота, неделя и през ваканциите и се уговарят със съгласуване между участниците и преподавателите).
Предназначение: за педагогически съветници и учители с висше педагогическо образование (само ОКС „бакалавър” или „магистър”).
Тематична рамка: Теория и практика на социално-психологическия тренинг. Теория и практика на психологическото консултиране в образованието. Разрешаване на конфликти в училище. Превенция на агресия и насилие. Коучингът в училище. Психолого-педагогически изследвания. Училищна готовност.
Брой учебни часове: 200
Брой кредити: 13,3
Време на провеждане: по договаряне между участниците, организатора, преподавателите.
Място на провеждане: Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт” – гр. Русе, бул. „Цар Освободител” №14, ет.2 (вижте адреса в Контакти).
Ръководител: проф. дпн Стойко Иванов
Завършилите успешно специализацията защитават дипломна работа и придобиват право да заемат длъжността „Педагогически съветник” в съответствие с чл. 4а (2) на Инструкция №2/29.07.1994 г.
Лице за контакти в Русе: д-р Петя Чешмеджиева, GSM 0887923413.
Удостоверяване: диплома на ДИУУ при СУ „Климент Охридски” за специализация.
Ефект от обучението: Участниците усвояват умения за приложение в практиката си на: социално-педагогическия тренинг в образователна среда; психологическото консултиране с ученици, родители, педагози, администрация, които се различават по възраст, опит, компетенции; знания и опит за разрешаване на конфликти и използването им за развитието на личности, групи и образователната организация; знания по психология на развитието в аспекта на актуални за възрастите особености и потребности и модели за удовлетворяването им, представляващи превенция на агресията и насилието; интегриране на собствения опит и използване на ресурсите в ориентиране към цели и решения, мотивация за саморазвитие и групови постижения; ползване на чужди и реализиране на собствени констатиращи и формиращи психолого-педагогически изследвания за установяване на състояние или на проблем, за планиране на мерки за промяна и др.; маркери на психологическата и педагогическа диагностика на училищната готовност чрез наблюдение и допълнителни методи – беседа, тестови батерии, форми за снемане на данни от възрастни, които се грижат за детето. Обучението предоставя увереност на участниците за ефективна работа в образованието чрез професионалната им компетенция.
Цена: 750,00 лв. Цената включва: базовата такса за специализацията при ДИУУ; командировъчни на пътуващите преподаватели и режийни разходи; кафе-паузи и ПСИКОМФОРТ ангажимент (виж по-долу).
Уреждане на изнесеното обучение в Русе: Център „Псикомфорт” се ангажира с организиране на този курс на ДИУУ в гр. Русе като страна по междуинституционален договор със СУ „Св. Климент Охридски” и Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) от 01.11.2014 г. и по индивидуален договор с всеки от участниците. Ако се интересувате от този курс, прочетете още за Специализация за педагогически съветници на ДИУУ в Русе.
За контакти: Център „Псикомфорт” – д-р Петя Чешмеджиева – свързване чрез избран начин.
Срокове за записване и плащане: Записването е в ход и приключва при покриване на бройката за тази група 10-12 души. Плащането и подписването на договор за обучението става при записване в Център „Псикомфорт” – гр. Русе на адрес или по банков път – данни за превод. При плащане с превод задължително, а при плащане в брой по желание получавате фактура на ваше име, ако самостоятелно финансирате обучението си, или по данните на организацията, която ви го спонсорира. Рано включили се кандидати приемат, че курсът стартира до попълването на минимума брой участници в групата и съгласно работния график на преподавателите.
ПСИКОМФОРТ ангажимент: След приключване на обучението и след взаимно уговорен с участниците период за изпробване на знанията и опита от квалификацията Център „Псикомфорт” организира групова супервизия 15 часа по случаи и казуси от практиката. Участвалите в супервизията ще получат сертификат на Център „Псикомфорт” за тази форма за споделяне на опит и разрешаване на случаи. Супервизията след специализацията мобилизира за прилагане на придобитите знания и умения, повишава увереността на специалистите за търсене и ориентиране към модели за справяне с проблем, създава професионални приятелства и контакти за взаимопомощ.
Аналогични варианти за квалификация: Ако имате нужда от тази специализация за повишаване на вашия професионален опит за системата на образованието, сравнете съдържателните и ценови параметри на този курс с аналогични, предлагани от други департаменти на университети в страната на място при тях и техните изнесени обучение за групи по места.