Меню Затваряне

Ефективно взаимодействие между семейство и детска градина/ училище, представляващи среда за развитие и възпитание на детето/ ученика

Обучение по Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, бр. 75, издадена от министъра на образованието.)

Наименование на програмата: Ефективно взаимодействие между семейство и детска градина/ училище, представляващи среда за развитие и възпитание на детето/ ученика.

Програмата е насочена към: детски учители, учители – начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап, директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие.

Кратко описание на програмата. В средата като фактор за развитие на детето се застъпват сложни процеси и взаимодействия на различни нива: по вертикала – йерархични спрямо авторитетите, които изпълняват функция на среда, по хоризонтала – партньорски чрез сътрудническа роля. Ефективното взаимодействие между двата типа среда за детето – семейство и училище (детска градина), се разглежда като зависимо от възпитаността на авторитетите в тях, които са способни на взаимно уважение и възпитават в атмосфера, основана на доверие и сътрудничество. Концепцията, с която ще се запознаят участниците, дава бърза възможност за прозрения за разрешаване на проблемни ситуации между деца, учители, родители и разширява представите за перспектива за справяне и за изследване на собствения опит. Теоретичното представяне се съчетава с тренинг на умения, чрез които педагогическите специалисти ще се сдобият с увереност чрез повишени възможности за: самообладание в критична ситуация, справяне с постигане на ползи за въвлечените, разрешаване на вътрешни конфликти (собствени и за подпомагане на родителите в подобни) и на конфликтни ситуации чрез ключови ориентири.

Цели на програмата

 • Обогатяване на теоретични знания в областта на педагогиката и психологията за социални и психологически основи на поведението, за използване на средства за ефективно общуване;
 • Изграждане на взаимоотношения, основани на взаимно доверие и уважение, съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство;
 • Приобщаване и привличане на родителите за постигане на образователните цели, за организиране и реализиране на дейности и проекти за утвърждаване авторитета на институцията;
 • Организиране и провеждане на ефективни родителски срещи, сътрудничество с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации, разрешаване и управление на конфликти, постигане на консенсус, постигане на атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в екипа.
 • Изграждане на позитивен организационен климат и на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения между всички участници в процеса на образование и условия за успешно развитие на училищната общност.

Методи на обучение: мини лекции с мултимедийна презентация, групова дискусия, ролеви игри, упражнения, разрешаване на казуси.

Индикатори за очаквани резултати

Участниците ще могат:

 • да се ориентират в динамиката на взаимодействие на детето и средата в различни възрастови етапи и да разпознават Семейството/Родителя и Училището/Педагога във функция на среда и ролята на сътрудник в нея;
 • да разберат и използват сътрудничество за възпитателно взаимодействие между семейство и училище (детска градина);
 • да разпознават силни и слаби страни в ролята на семейството и на външни авторитети, във взаимното им влияние при конкретно дете – дали водят до дезадаптивност и до саботиране на възпитателни възможности на едната среда от страна на другата, да анализират рискови фактори, да откриват алтернативи, да минимизират риска с избори съобразно ситуация, да осигуряват подкрепа, да предлагат мерки за коригиране с конструктивно използване на обратната връзка;
 • да организират и да се включват в програми за нравствено възпитание, обхващащи глобално, местно и индивидуално ниво;
 • да подкрепят деца/ученици в разработване на правилник на групата/класа и да насърчават спазването му;
 • да дискутират с приемане и с градивно използване на критика, ефективно да прилагат саморефлексия;
 • да отчетат принос за личностното си развитие и професионално усъвършенстване.

Съотношение на теоретична към практическа част – 40:60.

Компетентности, които ще бъдат придобити: академична, педагогическа, комуникативна, управление на ресурси.

Форма на обучение: присъствена.

Продължителност на обучението – 16 часа.

Брой квалификационни кредити – 1.

Начин на завършване на обучението: тест и представяне на случай с разрешаване на проблемна ситуация или на Програма от мерки за подобряване на взаимодействието между средите Родител/и (Семейство) – Педагогически специалист/и (Детска градина/Училище/Общежитие) на базата на спецификата на конфликтогенен риск.

Вижте публикацията, която включва вход към обучения и на други теми.