Меню Затваряне

Група за систематизиране и разширяване на професионалния опит на училищни психолози и педагогически съветници

Това е ПСИКОМФОРТ група за систематизиране и разширяване на професионалния опит на училищни психолози и педагогически съветници (накратко Група за професионален опит) – вече работещи по такава длъжност или по друга, но завършили специализация за педагогически съветници.

За разлика от департаментите на университетите, субсидирани от МОН, в курсовете за специализация на които индивидуалната цена е по-ниска, но се събира по голям брой участници, дейността в настоящата малка група предполага повече индивидуална активност, повече възможност за споделяне на трудности и оказване и на квалифицирана подкрепа, и на такава между всички участници, повече плътност на научаването, тренирането, оттам и на личния опит, който се придобива, и на цялостната ефективност на работата. (Намеренията, очакванията и професионалния и научен профил на водещите вижте в публикация за тази група в блога „Журнал“)

За кого е групата

Поканата е към хора, които са силно мотивирани за професионално израстване, и е за Вас, ако систематизирането на теоретични познания, приложението им и интегрирането им в личния опит имат значение за Вашия полезен капацитет и професионалното Ви самочувствие.

За кого не е групата

Поканата не е за Вас, ако очаквате тази група да Ви гарантира приемане на работа и ако Ви идва да попитате: „Какво ми дава вашият сертификат?“. Нашият сертификат удостоверява вашето съзнателно и активно участие във форма за професионален растеж, но не гарантира успех на конкурс и назначение, нито растеж в професионалната кариера. Тези ефекти са личен шанс, зависят от множество фактори и дори да сте завършили с отличен успех обучение в престижен университет в чужбина, няма директор на учебно заведение, който е задължен да зачете това като предимство, ако вече се е ориентирал за избора си към конкретен кандидат, който може да покрива достатъчния минимум по дадена обява, за съжаление.

Формат: групов, присъствен.

Сбирки: 5 съдържателни модула по 30 учебни часа, всеки модул по 2 уикенда (съботи и недели) по 15 часа, общо 10 уикенда, с възможност за провеждане и през ваканциите при съгласуване между участниците и водещите.

Предназначение: за училищни психолози и педагогически съветници, които работят на тази длъжност или по друга, но са завършили специалност психология (ОКС „бакалавър” или „магистър”) или педагогическа специалност, но имат специализация по психология за педагогически съветник.

Тематична рамка

  • Модул 1: Теория и практика на психологическото консултиране в образованието. Особености на видове консултиране. Методи и техники, приложими в индивидуалното консултиране в образованието.
  • Модул 2: Фактори за развитието, нарушенията и промяната, вътрешен ресурс и дефицити. Адаптивност и стресоустойчивост. Диагностични параметри, методи, методики, ползваемост на резултати от изследване.
  • Модул 3: Управление на стреса в образователна среда. Управление на конфликтите, медиация. Семейно и групово консултиране при намалена учебна успеваемост, нарушения в нервно-психичното състояние при тенденция за агресивно поведение и насилие, за разрешаване на конфликти, противообществени прояви.
  • Модул 4: Компенсиране на дефицити. Целеполагане. Оптимизиране на средата и на груповия психоклимат, стимулиране на учебната ефективност. Бедствия и лична криза. Индивидуална и групова подкрепа при справяне със загуба.
  • Модул 5: Супервизии на случаи с индивидуално и групово консултиране на ученици, учители, родители, администратори, медиация.

Брой учебни часове: 150 академични часа.

Методи: Обучението има теоретична и силно застъпена практическа насоченост. За систематизиране на основните понятия и идеи и запознаване с нови ще бъдат използвани Power Point презентации, ще бъдат предоставяни конкретни примери от практиката, които да илюстрират въпросите, които се обсъждат. Предвижда се използването на ролеви игри, дискусии, беседи, работа в малки групи, решаване на казуси и тестове.

Място на провеждане: Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт” – гр. Русе, бул. „Цар Освободител” №14, ет.2 (вижте в Контакти).

Водещи обучението: проф. дпн Стойко Иванов и Петя Чешмеджиева, д-р

Лице за контакт: д-р Петя Чешмеджиева, GSM 0887923413. Може да изпратите имейл през Форма за контакт в Контакти или на petia.cheshmedzhieva@gmail.com, темата на имейла накратко – Група за професионален опит. При свързване по телефона, ако не може да бъде проведен разговор, очаквайте обратно позвъняване при първа възможност.

Удостоверяване: сертификат на Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт” при участие в 150-те часа с вписани 5-те модула и хорариума по тях след супервизия. При нужда на участника (като кандидатстване за работа) междувременно ще може да получи подпечатано уверение на етап – с вписани изпълнени до този момент съдържателни модули.

Ефект: В групата участниците ще разширят познанията си за различни подходи за дефиниране на психологическото консултиране и ефективното му провеждане; ще усъвършенстват своите професионални качества и умения за провеждане на психологическо консултиране – наблюдателност, емпатичност, асертивност, рефлексивност, умения за слушане, умения за задаване и отговаряне на въпроси, умения за даване и получаване на обратна връзка и др.; ще бъдат запознати с различни техники, тактики и добри практики за провеждане на психологическо консултиране; ще правят оценка на провеждането и последствията от психологическото консултиране.

Цена: Участниците определят цената според възможностите си за периодика на плащане, както следва: ако изберете заплащане по уикенди – по 150 лв. на уикенд (обща цена 1500.00 лв.); ако изберете заплащане по модули – по 285.00 лв. на модул (5% отстъпка от общата цена, която възлиза на 1425.00 лв.); ако изберете еднократно заплащане на целия курс – 10% отстъпка от общата цена – 1350.00 лв. (Отстъпката стимулира участника за по-ниска цена и цели съкращаване на административното време на двете страни по тези такси.) Цената включва кафе и чай, издаването на сертификат и на уверения при необходимост.

Срокове за записване и плащане: Записването е вече в ход (готовност на водещите за стартиране в средата на месец август 2019 г.) и приключва при покриване на бройката за тази група 8-10, максимум 12 души. Плащането става касово в Център „Псикомфорт” –гр. Русе или по банков път (данни за превод вижте на страница Плащания). При плащане с банков превод задължително, а при плащане в брой по желание, получавате фактура на Ваше име, ако самостоятелно финансирате участието си, или по данни на организацията, която ви го спонсорира. Основание за плащане – номер на фактурата, ако сте изпратили предварително данни за издаването й, или кодове на услугата: плащане уикенд по уикенд – Услуга по код 6150, плащане модул по модул – Услуга по код 6150-5, плащане на цялата цена – Услуга по код 6150-10. Рано включили се кандидати приемат, че групата стартира до попълването на минимума брой участници.

Ранна организация: Препоръчва се заявилите се участници, които превеждат таксата по избрания от тях индивидуален план, да изпратят дати/срокове, в които вече имат фиксирана заетост за уикенди до края на 2019 г. (за семейни тържества, планирани пътувания и др.), което ще улесни съставянето на първоначален график, удобен за всички участници и спрямо графиците на водещите на групата.

Двустранна ангажираност: договор между участника и ЕТ „ПСИКОМФОРТ – Петя Чешмеджиева“.

Още – публикация за тази група в блога „Журнал“ – ПСИКОМФОРТ за училищния психолог и педагогическия съветник

За други предложения, свързани с обучения, вижте ПСИКОМФОРТ академия.