Меню Затваряне

Повишаване нивото на педагогическата зрелост за превенция на насилието сред деца (ученици)

Обучение по Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, бр. 75, издадена от министъра на образованието.).

Наименование на програмата: Повишаване нивото на педагогическата зрелост за превенция на насилието сред деца (ученици)

Програмата е насочена към: детски учители, учители – начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап, директори, заместник-директори, възпитатели в общежитие.

Кратко описание на програмата. Обучението е фокусирано върху факторите родителска и педагогическа зрелост в социалното и емоционално развитие на детето, дефицитите на зрелост у възрастните като фактори за агресия при децата и средства за повишаване на педагогическата зрелост. Очакванията за висока професионална компетентност на педагогическите специалисти от страна на родителите и на обществеността като цяло могат да намерят удовлетворяване чрез повишаване на личната увереност в общуването с преодоляване на неефективни психични защити, които пречат в овладяване и разрешаване на конфликтни ситуации, водят до съперничество с деца/ученици и родители, възпрепятстват постигането на образователни и възпитателни цели, създават впечатления за слабости в образователната институция. Участниците ще усвоят умения за овладяване на негативни чувства и отношения на другия, ще опознаят по-добре свои силни и слаби страни в общуването с хора с различен опит и нагласи, ще разберат тяхното отразяване у другите и начини за преодоляване на слабости. Тренирането чрез упражняване на нови умения, опознаването на другите и самоопознаването в динамиката на групата, споделяните в дискусиите впечатления, изводи, прозрения, намерения разширяват опита за преодоляване на бариери в общуване с детето/ученика, с родители и за подпомагането им за повишаване на родителската зрелост и за сътрудничество.

Цели на програмата:

 • Обогатяване на знания по педагогика, психология, социални и психологически основи на поведението, формиране на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене у деца, ефективно общуване, разрешаване на конфликти, превенция на рискови поведения, агресия и насилие, личностно развитие и професионално усъвършенстване.
 • Познаване на потребности и особености на деца (ученици), оказване на подкрепа за: вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствени действия, саморефлексия; информиране на родители, определяне на мерки за допълнителна подкрепа, консултиране, коригиране, конструктивно ползване на обратната връзка, подпомагане на социалната интеграция на деца/ученици; организиране и ръководство на група/клас; анализиране на рискови фактори във вътрешната и външна среда и на алтернативи за минимизиране на риск с избори съобразно ситуация.
 • Повишаване на умения за: приобщаване на родители за положително въздействие върху децата (учениците), утвърждаване авторитета на институцията; подкрепа на родители за справяне със социални проблеми; организиране и провеждане на родителски срещи; създаване на система за сътрудничество с родителите.
 • Усвояване на практики за: превенция на рискови поведения, прилагане на отношение към цялостната организация; взаимодействие с родители, ученици за повишаване качеството на образованието; увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата; установяване на партньорски взаимоотношения.

Методи на обучение: мини лекции с мултимедийна презентация, групова дискусия, обсъждане на случаи, упражнения, въпросник за самоизследване на стил на общуване, разрешаване на казуси.

Индикатори за очаквани резултати

В резултат на обучението участниците ще могат:

Да разширят представите си за:

 • факторите за развитие; родителската и педагогическата незрелост като фактори за агресия при децата и перспектива за превенция на насилието чрез преодоляването им;
 • черти на агресивната личност, особеностите на откритата и прикритата агресия като средство за свързване с другите;
 • съчетания между степени на родителската и педагогическа зрелост, произтичащи от това отражения – в преживявания на взаимодействащите авторитети, на децата/учениците и в стила на общуване, който те изграждат под влияние.

Да разпознават признаци за: слабости в родителската и учителската социална роля; родителска и педагогическа незрелост; типове учители в аспекта на педагогическата незрелост и типове дисонанс у детето/ученика, който  предизвикват и на който то отреагира с агресивно или автоагресивно поведение.

Да усвоят умения и опит за:

 • ориентиране в характера на динамичните връзки, значими в развитието на детето (дете–майка, дете(ученик)–учител, родител–учител) и за подпомагане на оптимизирането им;
 • постигане на ефективно, конструктивно свързване (чрез отношение, поведение, лексика);
 • преодоляване на дисфункционалната дуалност при окачествяване на себе си и другите;
 • ползване на асертивен стил на общуване, преценка и подобряване на свои емоционални състояния и нагласи в унисон с педагогическата зрелост;
 • организиране и участие в кръг за подкрепа на колеги.

Съотношение на теоретична към практическа част – 40:60.

Компетентности, които ще бъдат придобити: академична, педагогическа, организационна, комуникативна.

Форма на обучение: присъствена.

Продължителност на обучението – 16 часа.

Брой квалификационни кредити – 1.

Начин на завършване на обучението: тест и самоотчет (за преодолени бариери в общуването и други лични постижения в аспекта на педагогическата зрелост и опит, който може да се приложи в практиката – в подпомагане на колеги, ученици, родители).

Вижте публикацията, която включва вход към обучения и на други теми.