Меню Затваряне

Противопоставяне и предизвикателство в поведението на детето в предучилищна възраст: предпоставки, принципи за преодоляване на проблемна ситуация с дете и за превенция на агресията, детската градина в подкрепа на родителите

Обучение по Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, бр. 75, издадена от министъра на образованието.).

Наименование на програмата: Противопоставяне и предизвикателство в поведението на детето в предучилищна възраст: предпоставки, принципи за преодоляване на проблемна ситуация с дете и за превенция на агресията, детската градина в подкрепа на родителите

Програмата е насочена към: детски учители, директори, заместник-директори, психолози, логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители.

Кратко описание на програмата. Обучението повишава компетентността на педагогическите специалисти за преодоляване на трудни ситуации с прояви на противопоставяне и предизвикателство в поведението на дете – за личен опит в работата с деца, за подкрепа между учители и на родители. Ориентирането в проблема и възможностите за справяне се разглеждат в аспекта на сътрудничеството. Участниците ще се запознаят с ролята на знаците между дете и възрастен в случаи с противопоставяне и предизвикателство в поведението. В доверителна атмосфера те ще имат възможност да изследват признаците на стремеж за парадоксално свързване с възрастния от страна на детето, как да го подпомагат за ефективен, взаимно удовлетворителен контакт, как да насърчават родителите за преодоляване на проблема, преди той да се е превърнал в стабилизиран неефективен стил на общуване.

Цели на програмата:

 • Обогатяване на теоретичните знания в областта на педагогиката и детската психология за улесняване на формирането на комуникативни умения у децата, за социалните и психологически основи на поведението, за използване на средства за ефективно общуване, превенция на рискови поведения, агресия и насилие, за оценяване и надграждане на собственото професионално развитие.
 • Разширяване на опита за: подпомагане на деца в междуличностното общуване, коригиране; консултиране на родители с ефективно информиране, определяне на мерки за допълнителна подкрепа, конструктивно ползване на обратната връзка, изграждане на взаимоотношения, основани на доверие и уважение; прилагане на техники за превенция и справяне в конфликтни ситуации; постигане на ангажираност и подкрепяща среда за детето.
 • Опознаване на механизми и разширяване на уменията за: изграждане на сътрудничество, доверие, взаимопомощ, ефективна комуникация между детска градина и семейство, между наставници и млади учители и взаимопомощ в колектива; утвърждаване авторитета на институцията; управление на конфликти, работа с родителите и други заинтересовани страни, организиране на консултация с родителите.
 • Разширяване на знания и практики за: разрешаване на конфликти, справяне със стрес, превенция на рискови поведения, кризисна интервенция; приобщаване на родителите за постигане на цели и за увеличаване на възможностите им за положително въздействие върху децата; установяване на партньорски взаимоотношения.

Методи на обучение: мини лекции с мултимедийна презентация, групова дискусия, обсъждане на случаи, упражнения, разрешаване на казуси.

Индикатори за очаквани резултати

В резултат на обучението участниците ще могат:

Да обследват и споделят ориентацията си в проблемна ситуация на базата на знания за:

 • реципрочната социализация във връзката родители–деца;
 • родителски стилове и проявление в профила на детето в предучилищна възраст и влиянието на родителския стил от темперамента на детето;
 • типове семейства според ориентацията във възпитателното взаимодействие;
 • знаците за овладяване на собственото поведение на детето и използването им;
 • детското културно развитие като продукт на приспособяване на детето към средата.

Да добият опит и увереност за овладяване на кризисна ситуация с дете с противопоставяне и предизвикателство в поведението чрез:

 • повишаване на педагогическата саморефлексия в конфликтна ситуация с дете;
 • усвояване на средства за подпомагане на детето в овладяване на собственото поведение във взаимодействието дете–възрастен, дете–дете.

Да изграждат сътрудничество:

 • с родители за подпомагането на преодоляване на съпротивите и на чувството на безпомощност и да им съдействат за повишаване на техния опит за ефективно свързване и общуване с детето;
 • с други педагогически специалисти за взаимна подкрепа;
 • с външни специалисти с активност и екипно взаимодействие.

Съотношение на теоретична към практическа част – 40:60.

Компетентности, които ще бъдат придобити: академична, педагогическа, организационна, комуникативна.

Форма на обучение: присъствена.

Продължителност на обучението – 16 часа.

Брой квалификационни кредити – 1

Начин на завършване на обучението: тест и самоотчет на придобитите от обучението знания, опит и изводи за свои мерки за усъвършенстване на умения в личен контакт с дете, с родител на дете с противопоставяне и предизвикателство в поведението и за предоставяне и ползване на подкрепа между колеги педагогически и други специалисти.

Вижте публикацията, която включва вход към обучения и на други теми.