Меню Затваряне

Психология на професионално-педагогическото общуване

Обучение по Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, бр. 75, издадена от министъра на образованието.)

Наименование на програмата: Психология на професионално-педагогическото общуване

Програмата е насочена към: учители – начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап, директори, заместник-директори, възпитатели в общежитие.

Кратко описание на програмата. Професионално-педагогическото общуване е ключов фактор в дейността на учителите. От начина на осъществяване на взаимодействията им с учениците зависи в голяма степен постигането на учебно-възпитателните цели. В предлаганата програма се разкриват същността, структурата, функциите, разновидностите и практиките за оптимизирането на професионално-педагогическото общуване. В нея се описват стратегиите, моделите, техниките и тактиките за ефективното му провеждане.  Участниците в обучението ще получат информация по всички тези въпроси и възможности практически да ги приложат.

Цели на програмата:

 • Повишаване на знанията относно същността и особеностите на професионално-педагогическото общуване.
 • Усъвършенстване на редица комуникативни компетентности като: наблюдателност, емпатичност, асертивност, емоционална устойчивост, толерантност, умения за презентиране, умения за слушане, умения за задаване на въпроси, умения за работа в екип, умения за управление на конфликти и др.
 • Придобиване на конкретни умения за водене на родитело-учителски срещи и преговори.
 • Прилагане на езиковите и етични норми за професионално-педагогическо общуване.

Методи на обучение. Основното съдържание на семинара ще бъде представено под формата на Power Point презентации, с оглед систематичното предаване на информацията. Изясняването на практическите въпроси ще бъде постигнато чрез решаването на казуси, тестове, ролеви игри, дискусии и беседи.

Индикатори за очаквани резултати

На база получените знания по време на курса, участниците ще са в състояние да:

 • отразят и осъзнаят сложния механизъм уменията за провеждане на професионално-педагогическо общуване;
 • дефинират особеностите на професионално-педагогическото общуване и пряко да го свържат с ефективното провеждане на взаимодействията си с учениците и техните родители;
 • усъвършенстват своите комуникативни компетентности за ефективно-професионално педагогическо общуване.

Анализът на резултатите от обучението може да се извърши на базата на следния комплекс от показатели:

 • Самооценка на участниците относно получените резултати под формата на самоотчети.
 • Сравняване на фиксираните предварителни очаквания на обучаваните за ефекта от обучението с получените резултати в края на неговото провеждане.
 • Установяване на различия между „входящото“ и „изходящото“ ниво на обучаваните по отношение на знанията и уменията им да решават задачите, които са им поставени за изпълнение относно изследваните параметри.
 • Оценки на независими експерти по въпросите, свързани с проведеното обучение.
 • Чувство на удовлетвореност  на обучителите и обучаваните при преустановяването на учебните занятия.

Съотношение на теоретична към практическа част – 40:60.

Компетентности, които ще бъдат придобити: академична, педагогическа, комуникативна

Форма на обучение: присъствена.

Продължителност на обучението – 16 часа.

Брой квалификационни кредити – 1.

Начин на завършване на обучението: тест.

Вижте публикацията, която включва вход към обучения и на други теми.