Меню Затваряне

Стресът в професията на учителя

Обучение по Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, бр. 75, издадена от министъра на образованието.)

Наименование на програмата: Стресът в професията на учителя

Програмата е насочена към: учители – начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап, директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие, логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители.

Кратко описание на програмата. Стресът в работата на учителя се обуславя от голямата обществена значимост на професията, от нейната публичност, неефективната система за оценяване на дейността  на педагозите,  нарастващата феминизация на преподавателските екипи и още редица фактори като високата средна възраст на педагогическите кадри, относително ниското заплащане, динамичното развитие на предметните области, които учителите преподават и т. н.  В семинара се разкрива същността на стреса и причините за стрес в работата на учителите, както и типичните им реакции при стресови ситуации.  Посочват се емоционалните реакции при стрес, проявите на бърнаут и ролята на социалната подкрепа като буфер на стреса. Участниците в обучението ще бъдат запознати със стратегии за справяне със стреса, с типичните реакции при появата му и ще бъдат дадени практически насоки за намаляване на вредните му последствия. С оглед подобряване качеството на своята работа учителите е необходимо да прилагат редица техники за справяне със стреса и за управление на времето. Това ще помогне за личностното и професионално им развитие и удовлетвореността им от работата и живота.

Цели на програмата:

 • Повишаване на знанията на учителите относно същността на стреса в работата им, причините за възникването му и факторите, които му влияят;
 • Усвояване на различни стратегии и техники за справяне със стреса на работното място;
 • Усвояване на техники за планиране на времето и на поставяне на приоритети.

Методи на обучение. Основното съдържание на семинара ще бъде представено под формата на Power Point презентации, с оглед систематичното предаване на информацията. Изясняването на практическите въпроси ще бъде постигнато чрез решаването на казуси, тестове, ролеви игри, дискусии и беседи.

Индикатори за очаквани резултати

След обучението участниците смятат ще могат:

 • да разграничават състоянията стрес, дистрес и евстрес;
 • да изследват индивидуалното си ниво на стрес;
 • да използват релаксационни практики за намаляване нивото на стрес;
 • да създават и да използват източници и форми за социална подкрепа в работата;
 • да прилагат техники за ефективно планиране на времето, на разпределение на задачите да идентифицират разхищението на ресурса време в управлението на хора, информация и дейности;
 • да правят оценка на дейности и да планират бюджета на времето за тях;да управляват времето и приоритетите;
 • да се справят успешно с дейностите и хората „крадци на време”;
 • да организират времето за подобряване ефективността на работата;
 • да установят свои начини за уплътняване на времето;
 • да намират време за наистина важното в професионален и личен план;
 • да прилагат техники за бързо освобождаване от отрицателното въздействие на умората и стреса върху тях;да планират организационни подходи за управление на стреса.

Съотношение на теоретична към практическа част – 40:60.

Компетентности, които ще бъдат придобити: академична, педагогическа, комуникативна.

Форма на обучение: присъствена.

Продължителност на обучението – 16 часа.

Брой квалификационни кредити – 1.

Начин на завършване на обучението: тест.

Вижте публикацията, която включва вход към обучения и на други теми.