Меню Затваряне

Управление на конфликтите в образованието

Обучение по Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. ДВ, бр. 75, издадена от министъра на образованието.)

Наименование на програмата: Управление на конфликтите в образованието

Програмата е насочена към: учители – начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап, директори, заместник-директори, възпитатели в общежитие.

Кратко описание на програмата. Динамиката на ежедневието и задачите, които всеки специалист в образованието трябва да решава в професионалната си практика, превръща конфликтите в явление, с което постоянно се сблъсква. Това е и причината за все по-налагащата се необходимост за по-добро разбиране на същността, разновидностите и динамиката на конфликтите и кризите, което е в основата на тяхното управление. Усвояването на начини за управление на конфликти и кризи – превенция, преговори, посредничество (медиация) и арбитраж и запознаването с примери за работата на високоефективни екипи, ще помогне значително на педагогическите кадри да изпълняват по-добре служебните си задължения.

Цели на програмата:

  • Придобиване на знания за същността, разновидностите, динамиката на конфликтите и причините за тяхното възникване;
  • Усвояване на стратегиите на поведение в конфликтни и кризисни ситуации;
  • Усъвършенстване на уменията за управление на конфликти чрез водене на преговори, посредничество и арбитраж;
  • Прилагане на езиковите и етични норми за управление на конфликтите.

Методи на обучение. Основното съдържание на семинара ще бъде представено под формата на Power Point презентации, с оглед систематичното предаване на информацията. Изясняването на практическите въпроси ще бъде постигнато чрез решаването на казуси, тестове, ролеви игри, дискусии и беседи.

Индикатори за очаквани резултати

На база получените знания по време на курса, участниците ще са в състояние да:

  • отразят и осъзнаят сложния механизъм на уменията за управление на конфликтите;
  • дефинират особеностите на конфликтите;придобият знания за същността, разновидностите, динамиката на конфликтите и причините за тяхното възникване;
  • усвоят стратегиите за поведение в конфликтни и кризисни ситуации;
  • усъвършенстват уменията си за управление на конфликти чрез водене на преговори, посредничество и арбитраж.

Съотношение на теоретична към практическа част – 40:60.

Компетентности, които ще бъдат придобити: академична, педагогическа, комуникативна.

Форма на обучение: присъствена.

Продължителност на обучението – 16 часа.

Брой квалификационни кредити – 1.

Начин на завършване на обучението: тест.

Вижте публикацията, която включва вход към обучения и на други теми.