Меню Затваряне

Публикации

на Петя Чешмеджиева, д-р

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Студии

 • Диагностика на експресивността при 5–6-годишните деца чрез рисунката – нови показатели за приложение в педагогическата и психологическата практика и социалната работа. Сп.Педагогика, 2-2011, Година ХХІ.
 • Цветовите предпочитания в системата от средства за предаване на обектните отношения в детската рисунка. В – Педагогическа ентелехия, София, 2011.

Статии

 • Превръщането в детската игра – средство за емоционална регулация, психокорекция и психотерапия. В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера“/Project 19-FNSE-02 Optimizing educational strategies for regulation of emotions and feelings in the education and social work, Изд. Медиатех, Плевен, 2019.
 • Собствената активност като движеща сила на развитието.Педагогически новости. Годишно научно списание на РУ „А. Кънчев“, 1/2019.
 • Символизираното свързване на възрастен с дете – инициация за освобождаване на развитието му. Сп. Образование, детско развитие и консултиране, 2017/1. ECBES.
 • Съвременни удобства – препятствия пред детското здраве и развитие.Педагогически новости. Годишно научно списание на РУ „А.Кънчев“, 1/2016.
 • Ефикасност на психокорекционната и компенсаторна работа при деца на 79-годишна възраст с минимални мозъчни дисфункции.Педагогически новости. Годишно научно списание на РУ „А.Кънчев“, 1/2013. (връзка тук)
 • A technique for psycho-prophylaxis in the kindergarten based on emotional experiencing of art works and its response through a drawing. SEERCP, 2009.
 • Развитие на емоционалната интелигентност в детската градина – начини за реално осъществяване в практиката. Психологията в образователното дело. Юбилеен сборник посветен на 70-годишнината на проф. Любен Десев. Шумен, 2009.
 • Съхраняване на детската спонтанност и повишаване на изразителността на рисунката при 4–5-годишните деца чрез занимания с изкуства. Сборник „Проблеми на психологията в началото на ХХІ век”. Шумен, 2008.

Доклади в сборници от конференции, конгреси

 • From trauma to healing – providing transition and development through symbolic attachment / От травмата до изцелението – обезпечаване на преход и развитие чрез символизирано свързване. 58th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2019.
 • Самотата от родителска липса в юношеството – проблемът, рисковете, подкрепата. – В сб: Юношеството като преход между детството и зрелостта, – предизвикателства и хуманистични перспективи“, Фондация „Човещина“.
 • Nature and specificities of child development in the context of pedology /  Същност и особености на детското развитие в контекста на педологията. 57th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2018
 • „Непрекъснато създаване“ – модел за репарации на неефективни за детското здраве и развитие нагласи в индивидуалната и обществена активност.Сборник научни доклади от от VIII-я Национален конгрес по психология. София, 2017.
 • Възпитаността на родители и педагози – фактор за ефективно взаимодействие и по-високо качество на средата за развитие и възпитание на детето. Сборник Кръгла маса в чест на 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн, на тема „Предизвикателства пред съвременното възпитание“. СУ „Св. Климент Охридски“, 2016.
 • Ролята на знаците между дете и възрастен в случай с противопоставяне и предизвикателство в поведението – конфликт със средата или парадоксален мост за свързване с нея. Научна конференция „Делото на Лев Семьонович Виготски –  световен принос в психологията и педагогиката“. Секция „Педагогика и психология“ към СУБ, Руски културно-информационен център, Асоциация на професорите от славянските страни,  Дружеството на психолозите в Република България, София, 2016.
 • Родителската и педагогическата незрелост като фактори за агресия при децата и перспектива за превенция на насилието чрез груповото психологическо консултиране на родители и учители. Българо-френска научно-практическа конференция „Превенция на насилието в ежедневието“. СУ „Св. Климент Охридски“, Френски културен институт в София. София, 2016.
 • Препятствия в психологическото консултиране по проблемите на детското развитие – съзнателни и неосъзнати „капани“ в практиката. Сборник научни доклади Национална научно-практическа конференция по психология „Теория и практика“, Част 2. Българска школа по психоанализа. Варна, 2016.
 • Преодоляване на аритмия чрез рецептивна ритъмтерапия – психологична перспектива в кардиологичното лечение. Сборник научни доклади от от VII-я Национален конгрес по психология. София, 2014.
 • Условия за ефикасност в индивидуалното, семейно и групово психологическо консултиране на родители по проблемите на детското здраве и развитие. Сборник научни доклади от от VII-я Национален конгрес по психология. София, 2014.
 • Превенция на неврозата чрез група за развитие на общуването. Сборник XII Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“. ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, 2013.
 • Стимулираното с творби на изкуствата защитено рисуване като метод за психопрофилактика и диагностика при деца от предучилищна възраст. Сборник научни доклади. VІ-ти национален конгрес по психология. София, 2011.
 • Проследяване на ефекта от системни занимания с изкуства в детската градина чрез психодинамиката отразена в рисунката. Сборник „Психологията пред предизвикателствата на новото време“, VІ-та годишна конференция по психология на сп. „Психология Журнал“ и Българска школа по психоанализа, Варна, 2009.
 • Възможности на заниманията с изкуствата и рисунката в детската градина за трениране на самостоятелното справяне с негативните преживяванияСборник „Приложна психология и социална практика”, ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, 2009.
 • Въздействие на емоционалното преживяване стимулирано от изкуствата върху развитието на рисунката при 5–6-годишните деца. Шеста есенна научна конференция „120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука”, ФНПП, София, 2008.
 • Зависимост на експресивността на рисунката при 5–6-годишните деца от спонтанността в изразяването. Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, Русе, 2008.
 • Изследване на система от занимания с изкуствата като средство за групова психопрофилактика в детската градина. Пети национален конгрес по психология – София, 2008.
 • Съхраняване и повишаване на изразителността на рисунката при 45-годишните деца чрез занимания с изкуствата. Пета есенна научна конференция „Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, Китен – 2007.

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

В печатни издания

В електронни медии

В интернет

PSYCOMFORT