Меню Затваряне

Още нещо за превенцията на неврозата чрез занимания с изкуства и рисуване в предучилищна възраст

На 23.07.2012 г. създателката на ПСИКОМФОРТ Петя Чешмеджиева стана доктор след защитата на дисертацията си. Тук ще прочетете накратко за продуктите на този труд, също посветен на психическия комфорт, а системната методика ще откриете в предстояща за публикуване монография, а при желание и в обучения.

Личен опит още от детска възраст с рисуването и музиката, от училище – с есетата и взирането в образите, създадени от писатели – истински житейски психолози, и поети – същински художници, и музиканти чрез словото… Към това прибавен многогодишен професионален опит с дечица от предучилищна възраст и с обучението и възпитанието, които развиват, но могат и да блокират… Към това прибавени научните познания по психология с интереси в психодинамиката, проективните методи, арттерапията… До какво доведе това ли? До ревизия на образователно-възпитателната среда Детска градина по отношение на превенцията на неврозата от предучилищна възраст и като среда за психопрофилактични, психокорекционни, психотерапевтични занимания с дискретната роля на изкуствата.

Психолого-педагогическото изследване на тези възможности се осъществи чрез формиращ експеримент с група деца в ЦДГ „Пинокио” (които авторката счита за свои колеги) и контролна група в ЦДГ „Иглика” (и двете градини в гр. Русе). За експерименталната група това е лонгитюдно изследване, което проследява и индивидуалното развитие на детето в продължение на три години.

Дисертацията е на тема „Развитие на изразителността в детската рисунка чрез изкуството при възпитанието на 4–6-годишните деца”. Докторантурата се реализира към катедра „Педагогика и управление на образованието” в ШУ „Епископ Константин Преславски” в област на висшето образование „Педагогически науки”, професионално направление – 1.2. Педагогика, научна специалност – Теория на възпитанието и дидактика.

Основанието за присъждане на образователна и научна степен „доктор” е аргументирано в рецензиите на проф. д-р Иван П. Иванов и проф. дпн Пламен Легкоступ и в становищата на проф.дпн Клавдия Сапунджиева, проф.д-р Нели Бояджиева и доц.д-р Розалия Кузманова-Карталова. С единодушно гласуване научното жури признава приносите на дисертацията, сред които са и новосъздадените инструменти:

  • Адаптирана за предучилищна възраст диагностицираща и същевременно развиваща методика на семантичния диференциал (по Е. Алексиева, 2000) за оценяване на цвета в система от качества и степени според самото дете
  • Схема за анализ на изразни средства при оцветяване на контурна картинка, диагностична за отношение към обект след установяване на цветовите предпочитания
  • Критерии и показатели за изразителност на рисунка и самооценка
  • Схема за анализ на експресивността на рисунката с нови критерии и показатели, отразяваща и развитието на детето, лесна за работа и икономична по време за оценяване на рисунките на група деца
  • Нов ефективен инструмент за диагностика на ориентацията към водещи цветови предпочитания – Компютърен цветно-профилен тест.

С благодарност за отзивите на доц. д-р Хрисула Марангу-Недялкова (Университет „Асен Златаров“ – Бургас), на доц. д-р Зора Янакиева (Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив), на проф. дпн, д-р пс. Стойко Иванов и на проф. д-р Борис Минчев  с ценни обратни връзки заради интереса към проблематиката,  и на доц. д-р Емилия Алексиева за окуражителното приветствие в етапа на подготовка за защитата и за заявената готовност за нови обратни връзки за разработки в тази материя.

Специална благодарност и на проф. д-р Нели Бояджиева, с която срещите бяха не просто срещи с научен ръководител, а с истински спътник в едно приключение (със споделени отдаденост и вдъхновение), каквото за създателката на ПСИКОМФОРТ представлява научното изследване.

Системната методика на занимания с изкуства и рисуване и новата схема за диагностика на изразителността на рисунката и детето ще улеснят педагози, психолози, социални работници, арттерапевти, работещи с деца, а при децата ще дадат възможност за преживяване на повече удовлетворение и в бъдеще, в живота им на зряла личност.