ПСИКОМФОРТ решение в образователното и кариерното ориентиране

Образователното и кариерно ориентиране, което се осъществява в Център „Псикомфорт“, се провежда по програма към услугата ПСИКОМФОРТ решение. Мини-пакетната услуга консултация-тест-консултация по тази програма за първи път беше предложена като нова през пролетта на 2013 г. Повече за историята на услугата и за онлайн-тестовете, които предприе да ползва тогава Център „Псикомфорт“, вижте в предишна публикация („А сега накъде?” – въпросът в труден епизод от житейския филм на всеки един от нас, особено пред избор на училище и професия).

Запознайте се и с публикация по отминала ПСИКОМФОРТ кампания „Пролет 2018“ с отстъпка по големия Пакет „5+1 консултации и онлайн-тест“.

 Към момента две пакетни услуги на Център „Псикомфорт“ помагат в избора на средно училище или специалност във висше учебно заведение, на професия, на допълваща или нова квалификация.

Да се запознаем и с новите два теста, специализирани за целите на кариерното ориентиране, на разположение в набора от психометрични инструменти, които ползва Център „Псикомфорт“, включени в двата пакета по услугата за поддържане на ефективността на консултативния процес за този важен житейски избор.

От пролетта на 2018 г. пакетите за ученици (кандидат-гимназисти и кадидат-студенти) в Център „Псикомфорт“ включват два нови онлайн-теста:

 • за ученици от 6-ти и 7-ми клас за ориентиране в избор на средно училище – 1, 2, 3 … Future!
 • за ученици от 9-ти до 12-ти клас (кандидат-студенти) – Prospera

Новите тестове са базирани на тестовете Magellano Junior и Magellano Universita, познати на клиентите на Център „Псикомфорт“ по услугата от 2013 г. досега, адаптирани и стандартизирани за България са от същия издател OS Bulgaria по поръчка на Фондация „Хестия“, която ги предлага на специалистите заради осъвремененото им съдържание и това, че са още по-информативни по отношение на връзката личност – образование и професия – краткосрочни и дългосрочни перспектива и цел – тенденции за необходимото към целта, което може да бъде подкрепено чрез кариерното консултиране.

Специализираните тестове за кариерно ориентиране в пакетите на услугата

Интернет тестова платформа Internet-Test.bg Examinea
За учениците от 6 и 7 клас за избор на средно училище Magellano Junior 1, 2, 3… Future!
За ученици от 9-12 клас за избор на университетска специалност Magellano Universita Prospera
За младежи или възрастни, които избират своята първа професия или желаят да се преквалифицират SDS (Self-Directed Search)

Когато заявявате желание за услугата, не е необходимо да помните името на съответния тест, защото консултантът ще го предвиди според възрастта и насочеността на лицето, което ще го изпълнява.

 • По-долу за краткост са използвани следните понятия:
 • Лице за подкрепяне – дете или възрастен, за което се пристъпва към консултации за избор на училище, университет или професия, и което изпълнява включения в услугата онлайн тест.
 • Клиент – възрастен, който предприема и заплаща услугата за себе си, когато самият той е лице за подкрепяне, или родител на дете (детето като лице за подкрепяне), който уговаря и заплаща услугата и участва активно или дистанционно в консултативния процес.
 • Консултант – изпълняващият услугата, в случая психолог-управителя на Център „Псикомфорт“.

Условия по услугата за кариерно консултиране на Център „Псикомфорт“

 • Изпълнение на онлайн тест. В практиката на Център „Псикомфорт“ подкрепата за образователно и кариерно ориентиране се съчетава с изпълнение на подходящия за възрастта на лицето за подкрепяне онлайн тест. Ако е заплатил за услугата, клиентът получава файла с доклада по резултатите си от теста, генерирани в интернет-платформата, в която е изпълнен.
 • Ненамеса при изпълнение на онлайн теста от страна на друго лице – родител, приятел или друг – тестът се изпълнява самостоятелно от лицето за подкрепяне. Той не е за знания (няма верни и неверни отговори), а за отбелязване на свои нагласи, интереси, които са лични и не би следвало нито изпълняващият теста, нито негови приближени да търсят или предлагат подкрепа за изпълнението му. С помощна намеса се губи от полезността на процедурата и услугата,  съществува риск резултатите да са изопачени, за което не носи отговорност консултантът.
 • Мястото на провеждане на онлайн теста: на всяко място, където лицето за подкрепяне разполага с интернет (вкъщи или другаде). След предплащане, на първата въвеждаща консултация получавате разяснение по процедурата на теста, предоставяте минимални данни за регистриране в тестовата платформа, за да получите от консултанта по имейл линк с вход към своята електронна бланка и личен код за достъп от теста към платформата Examinea (или платформата InternetTest.bg в зависимост от това кой тест се ползва), където той се изпълнява. Ако лицето за подкрепяне е дете, входът към теста се изпраща по имейл адрес на родителя или при декларирано съгласие на родителя – по имейл адрес на детето. Средното време за попълване на теста е около 1 час. Изпълнението на теста вкъщи има предимството, че при необходимост да бъде прекъснат се възползвате от опция в платформата за записване на попълненото до този момент и когато отново имате готовност за работа по теста, да влезете отново и да го продължите. Щом тестът е готов, консултантът получава съобщение и при първа възможност генерира доклада по резултатите, които се обсъждат в консултацията след теста.
 • Място за консултациите: Център „Псикомфорт“ – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №14, ет. 2 (вижте още и в Контакти), по изключение в дома на лицето за подкрепяне или онлайн, винаги с предварително уговаряне на ден и час.
 • Рамка, ако лицето за подкрепяне е дете: консултациите по малкия пакет се осъществяват с детето и с родителя, но ако то е в юношеска възраст, по целесъобразност (уточнява се между консултанта и родителя), е възможно на някои консултации да отсъства родителят, но той трябва да декларира, че е съгласен с консултативния процес; ако лицето за подкрепяне е възрастен (има навършени 18 г.), дори и да е все още ученик, то може да участва самостоятелно в консултациите.
 • Гарантиране на ангажимента: всички предплатени услуги на Център „Псикомфорт“ се изпълняват с подписване на двустранен договор (между възрастен клиент – за себе си или като родител за дете, и консултанта), който съдържа ангажиментите по изпълнение на договора от двете страни. Договорът се подписва на първата консултация.

Представяне на двата Псикомфорт пакета за кариерно ориентиране

Пакет „2 консултации и онлайн тест“

Мини-пакетът е подходящ за лица за подкрепяне, които са направили своя избор и биха искали само да си го потвърдят чрез специализирания тест и минимално кариерно консултиране. Процесът консултация-тест-консултация включва:

 • Една консултация преди теста за запознаване на консултанта с лицето за подкрепяне (при дете – и с родителя) с нагласи и желания, притеснения на лицето (и неговите близки, ако имат разногласия по избора), за разясняване на процедурата за провеждане на теста;
 • Изпълнение на онлайн теста;
 • Една последваща консултация след теста за обсъждане на резултатите и вариантите по тях, начини за справяне при дефицит на някои умения и качества, оказване на подкрепа за набелязване на перспектива, задачи и средства към целта.

Това е Цена за 1 пакет, а за цени с отстъпка за повече от един тест вижте ПСИКОМФОРТ+ за тази пакетна услуга – колективна цена за семейство и приятели.

Стойност по компонентите на пакета Редовна ПСИКОМФОРТ цена Кампания
35.00 + 25.00 + 35.00 35.00 + 20.00 + 35.00 Не се прилага по
Общо: 95.00 лв. Общо: 90.00 лв.  този  пакет

Пакет „5+1 консултации и онлайн тест“

Пакетът е подходящ за лица за подкрепяне, които все още не са направили своя избор или пък преживяват колебание заради различните мнения и съвети на свои близки, за което специализирания тест и  оптимално кариерно консултиране би подпомогнало избора. Процесът консултация-тест-4консултации+1консултация включва:

 • Една консултация преди теста за запознаване на консултанта с лицето за подкрепяне (при дете – и с родителя) с предварителните нагласи и желания, колебания, притеснения на лицето (и неговите близки при разногласия по избора), за разясняване на процедурата за провеждане на теста и регистриране в онлайн платформата за изпращане на електронната бланка по теста;
 • Изпълнение на онлайн теста;
 • 4 последващи консултации след теста за разяснение на резултатите по теста и вариантите при различен избор и лицето за подкрепяне да разбере и опознае по-добре с помощта на консултанта свои мотиви, интереси, потребности, особености на досегашния опит, формираните дотук качества, умения и способности и как те се отнасят към предварителната представа и резултатите от теста, с какво би могъл да навакса своята подготвеност за желаната насока (според образователен профил, профил на специалност или професионална кариера), какви умения и способности би следвало да развие, за да компенсира някои стабилизирани към момента пречещи нагласи или качества, които се разминават с даден професионален профил; може да се направят и други подходящи тестове, които ще допълнят картината на възможностите и качествата на лицето за подкрепяне и ще се извлекат полезни изводи за различни варианти на избора и перспективата по тях;
 • +1 консултация: Ако лицето за подкрепяне е дете, родителят се ползва с една отделна консултация без детето, която може да използва във вариант по своя преценка: за предварително лично запознаване с консултанта и да сподели проблеми и притеснения, или по-нататък в консултативния процес, ако намеренията на детето силно се разминават с резултатите от теста или с представите на родителя. Ако няма спорни моменти, родителят може да използва консултацията да сподели впечатления от процеса на подготовка на детето към целта съобразно препоръките от изследването и консултациите и за нови подкрепящи препоръки. Ако лицето за подкрепяне е възрастен (навършило е 18 г.), консултацията (+1) е шеста в целия процес, може да се използва като контролна консултация след определен период от време за споделяне с консултанта на трудности и постижения по пътя към желаната цел и за следващи етапи в перспективата на образованието или на професионалното и кариерно израстване. Ако лицето за подкрепяне е постъпило в университет (или предприело работа) в чужбина, тя може да бъде проведена онлайн или на място при завръщане за ваканция.

Това е Цена за 1 пакет, а за цени с отстъпка за повече от един тест вижте ПСИКОМФОРТ+ за тази пакетна услуга – колективна цена за семейство и приятели.

Стойност по компонентите на пакета Редовна ПСИКОМФОРТ цена Цена в период на кампания
6 x 35.00 + 25.00 Отстъпка 10% от стойността Отстъпка 20% от стойността
Стойност: 235.00 лв. Цена: 210.00 лв. Цена: 190.00 лв.

За предприемане на образователно и кариерно ориентиране за Вас, за детето или за цялото семейство:

 1. Свържете се с консултанта по телефона (GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева) или по имейл (в Контакти – форма за контакт, с валиден Ваш имейл адрес, за да може да получите отговор) да заявите намерение, да размените уточнения и да уговорите първата консултация. Свързването по телефона има предимството за по-бързо уговаряне. Ако консултантът не може да говори в момента и прекъсне повикването, той ще се свърже с Вас при първа възможност.
 2. Направете превод на пакетната цена, след като тя е потвърдена в разговор с консултанта (данни за банков превод – в Плащания). Някои варианти вижте в отговорите на въпросите надолу.

Въпроси и отговори, които може да Ви интересуват

 • Може ли да се направи онлайн-тест без консултации? – Да, в сайта на издателя OS Bulgaria може да си поръчате някой от онлайн-тестовете Magellano Junior, Magellano Universita и SDS (последният за лица, навършили 18 г., за ориентиране към професия и кариера) без консултации, като преведете по тяхна сметка цената на теста (връзка към кариерните тестове на издателя, цена на тези три теста – 24 лв. с включен ДДС). Те се изпълняват към тестовата платформа Internet-Test.bg. Новите тестове, които също вече ползва Център „Псикомфорт“, се изпълняват към тестовата платформа Examinea, създадена по проект на Фондация „Хестия“ и се администрират от консултантите, които имат там професионален акаунт. За да си поръчате само някой от тези тестове се свържете през Контакти от сайта на Фондация „Хестия“ (цена на тези два теста – 25 лв. с включен ДДС). Консултантът на Център „Псикомфорт“ има професионален акаунт и в двете платформи и възможност да администрира тези общо 5 теста за кариерно ориентиране, но не приема поръчки само за изпълнение на тест – което може да заплатите и ползвате директно от издателите им.
 • Ако сме направили теста към издателя, дали може по-късно да предприемем консултиране в Център „Псикомфорт“? – Да, ако предоставите файла с доклада, който сте получили от интернет платформата. Ако искате да се възползвате от отстъпката, когато има кампания по услугата, е нужно в посочения срок да доплатите останалата част от пакета, с приспадната цена на теста. След срока на дадена кампания не важи отстъпката, а цената на редовния пакет на програмата.
 • Има ли начин тези тестове да се направят безплатно и изобщо има ли къде да се направят безплатно такива тестове? – Тестовете за кариерно ориентиране на “ОС България“ и на Фондация „Хестия“ са платени, консултантите предплащат на издателя тест-кредити, за да ги предоставят на клиентите. Услугите в Център „Псикомфорт“ са в рамките на частната психологическа практика, не се субсидират от държавата, затова са платени. За безплатен тест попитайте в училището на Вашето дете какви програми и възможности се предоставят там чрез Кариерните центрове. Потърсете и в интернет, ако към момента са активни такива услуги по проекти, субсидирани от наши или международни организации, като не забравяте, че и времето има цена, ако с проучване и процедури по кандидатстване за такива участия се съкрати времето за ориентиране в избора.
 • Може ли да се предплати само капаро, ако сега нямаме готовност за цялата сума за даден пакет? – Да, може, само за големия пакет „5+1 консултация и онлайн-тест“. То трябва да е минимум в размера на първата консултация + цената за теста = 60 лв. Услугата е пакетна, консултантът работи по програма за клиента и трябва да се гарантира трудът, който полага за своя клиент между отделните консултации, затова не се приема почасово плащане по тези пакети. Ако сте предплатили само капаро, остатъкът се плаща в цялост, а не на части, по банков път или на място при първата последваща консултация, на която се разглеждат резултатите от доклада по теста. Ако по време на кампания закъснеете с решението дали да предприемете такова консултиране и наближи крайният срок, чрез капаро бихте могли да си осигурите възможност за доплащане и консултиране след срока.
 • Ако детето ми и/или аз сме били доброволци по кампании на консултанта за тестове, които се въвеждат за България, можем ли да се възползваме от някаква отстъпка? – Да, ако Вашето дете (или Вие) е изпълнявало тест като доброволец и досега не сте се възползвали от възнаградителната консултация за това участие, сега можете да поръчате избран пакет с приспадната цена за консултацията преди теста (-35 лв.). Ако и Вие, и детето Ви сте участвали като доброволци в една кампания (2016 г.), не може да се ползва двойна отстъпка за един пакет, но бихте могли да я използвате за два пакета – за детето и за Вас, ако искате да направите SDS, или пък ако имате две деца във възраст за кариерно ориентиране.
 • Ако имам две деца във възраст за образователно ориентиране, ще има ли отстъпка при поръчване на два пакета с включен тест? – Да, ако имате деца близнаци или в различна възраст (6-ти –7-ми клас и 9-ти–12-ти клас), Център „Псикомфорт“ Ви предлага облекчение, като вместо 380 лв. за два пакета по цени в Кампания, Вие имате възможност да ги поръчате на сборна цена 300 лв. Ако нямате възможност за цялата сума наведнъж, необходимо е да предплатите капаро в размера, посочен по-горе (2 х 60 лв.= 120 лв.) и до или на консултацията след теста – остатъка. За отстъпките при поръчване колективно на повече от 1 пакет вижте ПСИКОМФОРТ+ в кариерното консултиране за семейство и приятели.
 • Може ли да поръчаме малкия редовен пакет „консултация-тест-консултация“ и ако решим впоследствие да продължим консултирането, като доплатим до цената на големия пакет? – Да, може, ако сте предплатили малкия пакет (90 лв.), после да доплатите остатъка в цялост, а в период на кампания това Ви осигурява остатък по цена с отстъпка, ако доплащането за останалите консултации се извърши в цялост – както е описано в отговора на предходния въпрос за капаро.

Свързването за заявка става по избран начин от Контакти.

Преди да пристъпите към свързване, моля първо се запознайте с публикуваните тук ПСИКОМФОРТ стандарти, сред които са и Общите условия и политика за лични данни. Свързването Ви чрез имейл през сайта ще означава, че Вие приемате заявените условия, чрез които осъществяваме комуникацията с Вас. Ако Вие сте клиент на Център „Псикомфорт“, в тази страница се запознайте и с Етическите стандарти, които ще определят нашите работни отношения. Ако се обръщате по делови въпрос или бихте искали да установите партньорство, разгледайте ПСИКОМФОРТ стандарт за партньорство.

Запознайте се с публикация по отминалата ПСИКОМФОРТ кампания „Пролет 2018“ с отстъпка по големия Пакет „5+1 консултации и онлайн-тест“.