Меню Затваряне

Обучения за педагогически специалисти по програми, одобрени от МОН

Тук се представят 16-часови обучения със стойност 1 кредит по Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обнародвана в Държавен вестник, бр. 75, издадена от министъра на образованието.) с подробности по програми и формати на обучения, които могат да представляват интерес за желаещи да се включат в тях, с информация за обучители и за организацията, в чийто екип те участват.

Програмите на обученията, които виждате тук по-надолу, се популяризират от Център Псикомфорт. Те са част от списъка от представените и одобрени от Министерство на образованието и науката (МОН) обучения за новия програмен период от 2017 г. на лицензирана организация Евро Тотал Консулт, при свързването с която те могат да бъдат осъществени. Заинтересованите педагогически специалисти биха могли да направят своята справка по следния начин:

 1. Влезте в страницата на сайта на МОН – Информационен регистър на одобрените програми за квалификация, където се предлагат актуалните обучения (може да влезете от тук)
 2. В полето Обучаваща организация поставете наименованието Евро Тотал Консулт.
 3. После натиснете зеления бутон „Търси“, за да се зареди списък с темите, одобрени от МОН на тази организация – Евро Тотал Консулт. Темите са подредени по азбучен ред на наименованията им.
 4. Намерете предложените тук теми. Вдясно на всяка тема има син бутон „Преглед“, който след натискане разширява информацията с кратко описание, форма на обучението, продължителност, брой кредити, начин на завършване и данните на лицето за контакт с организацията Евро Тотал Консулт, към която следва да се обърнете за заявка.
 5. Разгледайте не само тук предложените обучения, а всички, които предлага Евро Тотал Консулт, за да направите избор според Вашите нужди в професията.

Заявката се подава към лицето за контакти от организацията Евро Тотал Консулт, която администрира представените от нея и одобрени от МОН обучения и към която става плащането за тези квалификационни форми чрез Вашето учебно заведение. Разбира се, за тук предложените теми бихте могли да се свържете и със самите обучители за въпроси и планиране на взаимно удобен период за провеждането им.

Какво липсва в анотациите на одобрените програми в страницата на МОН?

 • Там не са посочени специалистите, водещи обученията (при интерес може да се обърнете за това към лицето за контакти на Евро Тотал Консулт), но всички те имат правото да ги популяризират и така да намират потребители – обучаеми.
 • Анотациите в сайта на министерството са кратки, а тук можете да откриете повече подробности за съдържанието на програмите по тук предложените теми и да се ориентирате за  полезността им според Вашите нужди като професионалисти в образователната сфера.

Управителката на Център Псикомфорт е част от екипа обучители на Евро Тотал Консулт. На вниманието на учители от детски градини и училища, директори, заместник-директори, педагогически съветници, училищни психолози, възпитатели в общежитие и други педагогически специалисти тук се представят нейните обучения, както и на колега професор (всички одобрени от МОН), поради възможностите да си направите квалификационна програма за Вашия атестационен/квалификационен период със серия от темите на тези обучители (при кликване върху всяка тема се отваря подстраница с подробности по съдържанието и други детайли):

Обучения с водещ д-р Петя Чешмеджиева

Обучения с водещ проф. дпн, д-р пс Стойко Иванов

Накратко за обучителите

Д-р Петя Чешмеджиева – доктор по педагогика, магистър по психология, със специализация по консултативна психология, висше образование по предучилищна педагогика, множество професионални квалификации, включително за начален учител, по психодиагностика, по арт-терапевтични методики. Професионалната ѝ практика включва 15 години педагогически стаж в училище и в детска градина, 14 години психологическа практика, в това число и преподавателска 2007 г. досега на колежани и студенти, включително обучения за учители, за частни организации, по държавни  проекти. Продължаващите ѝ научно-практически изследвания, които представя на конгреси и конференции, са предназначени за ползване от психолози и педагогически специалисти, базират се на систематизиране на консултативния опит в частната психологическа практика и в опита от участия в проекти като психолог и обучител.

Проф. дпн, д-р пс Стойко Иванов – доктор на педагогическите науки и доктор по психология, с професионална кариера в сферата на образованието. Преминал е по всички стъпки в образователната йерархия – от 1981 г. като учител по психология и обществознание в гр. Хасково до професор по педагогическа и възрастова психология в СУ „Св. Климент Охридски“ по настоящем. Дисертациите, които е защитил, са пряко насочени към обучителните процеси – за психологическите особености на професионално-педагогическото общуване в часовете по физическо възпитание и като доктор на науките – за същността и технологията на провеждане на социалнопсихологическия тренинг като форма на обучение на студенти. Преобладаващата част от публикациите му са свързани с процесите на учене, обучение, научаване и спецификата на взаимодействията между обучителите и обучаваните, като най-значими от тях определя монографиите „Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на студенти“ (Второ преработено и допълнено издание, 2012, София. Университетско издателство „Свети Климент Охридски“) и „Теория и практика на психологическото консултиране в образованието“ (2013). София. Университетско издателство „Свети Климент Охридски“. Няколко години е ръководител на едногодишни курсове по психология за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри и за придобиване на правоспособност за заемане на длъжностите „училищен психолог“ и „педагогически съветник“ към ДИУУ на СУ „Св. Климент Охридски“. Създател е и пръв ръководител на такива курсове към ДИКПО /Варна/ към ШУ „Епископ Константин Преславски“, обучител и лектор по различни проекти и към различни институции по различни теми, имащи отношение към учебно-възпитателната дейност – психология на професионално-педагогическото общуване, мотивация за педагогическа дейност на начинаещите учители, управление на конфликти в образователните институции, особености на професионалния стрес в работата на учителите, агресия, агресивност и агресивно поведение на учителите и др. В различни периоди е работил на втори трудов договор като училищен психолог и психолог-консултант към Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни правонарушители.

Данни на лицето за контакт по въпроси за организиране на обучението и друго администриране, включително плащане:

 • Евро Тотал Консулт ООД, обл. София-град, общ. Столична, нас. място София
 • Адрес: ул. „Христо Станишев“ № 106
 • Име: Янка Димитрова Николова-Лазарова
 • Адрес: гр. София, ул. „Христо Станишев“ 106
 • Телефон: 0896667771
 • E-mail: office@eurototalconsult.com