Меню Затваряне

Измерване на родителския стрес в подкрепа на детето и семейството – ПСИКОМФОРТ в родителското консултиране

На разположение вече и в нашата страна е тестът „Индекс на родителския стрес“, добил в психодиагностиката по света значение на „Златен стандарт“ в своята област. Тук може да научите повече за приложението му, за основанията Център „Псикомфорт“ да се сдобие с този психометричен инструмент и за участниците, които допринесоха той да бъде адаптиран и стандартизиран за България.

Тестът „Индекс на родителския стрес PSI-4“ – българска адаптация на Parenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4), е на лице и в България като продукт от работата на екип от OS Bulgaria – издател на психологически тестове за България, по поръчка и в партньорство с Фондация „Хестия“, но и благодарение на участието на множеството доброволци родители, без чието навременно включване в изпълнението на теста през есента на 2016 г. (резултатите от което съставляват нашата нормативна и клинична извадки) процедурата по съставяне на българската версия щеше да е неосъществима или много отложена във времето.

А как би се отразило отлагането във времето на възможността родителският стрес да бъде измерван и източникът му установяван? Трудностите в контакта с детето, които оформят необходимост той да бъде понасян, натрупването на ежедневен стрес, в допълнение и евентуално тежкото преживяване на стресиращи събития биха могли да причинят изтощение, от което се блокира способността за ориентиране и предприемане на ефективни действия за справяне. Потърпевши са не само родителите, а цялата семейна система. Това рефлектира с негативен ефект у най-потърпевшите – децата, защото са най-уязвими. В същото време неуспехите в справянето на родителите се копират в личния опит на детето и то би могло да се развие в също несправящ се възрастен. Отделно или заедно с това ефектът може да се изрази в реално физическо заболяване или в сложна психосоматична симптоматика.

Причината за създаването на теста е точно този ефект – разработен е по настояване на педиатри в САЩ, които се нуждаели от кратък инструмент, за да се ориентират дали и кога могат да игнорират даден проблем и кога да насочат родителите към специализирана диагностика и консултации. Допускали са, че в много случаи не телесният симптом е в основата на болестта, а друг източник на напрежение в семейната система. Или пък този друг източник възпрепятства излекуването. Тестът е създаден през 1982 г., първата версия е публикувана през 1983 г. Полезността му се утвърждава и оттогава претърпява оптимизиране в няколко ревизии, като последната четвърта ревизия (адаптираната за България) се оказва изключително международно приложима поради универсалните тежести във все по-глобалния свят с отражение във връзката между родител и дете.

С какво областите на диагностика на теста са в унисон с проблемите на времето във връзката деца-родители? Данните в скоби в този абзац са от проучване с голяма извадка родители и деца на Американската психологична асоциация от 2010 г., предоставени от българския издател на теста. Детето е възможен източник на стрес при голяма част от родителите поради различни особености на неговото здраве, психични особености, поведение и взаимните отражения с родителя (за 64% от родителите децата са източник на стрес). Предпоставки би могло да има у самия родител, примерно заради неговата реакция на стрес в работата, която дори често ограничава времето за контакт с детето или търпението заради умората (при 67% работата влияе върху семейството и родителските грижи), може да има и обратно отражение – в работното представяне (при 43% родителството влияе негативно върху работата). Възможни са дефицити на познание и умения или по-дълбоки причини за неефективна психологическа връзка с детето, за неуспешно или неадекватно съгласуване на себе си в родителска роля, здравословни проблеми. Значим източник на стрес могат да представляват и трудните житейски ситуации и внезапни промени в живота. Всичко това се отразява на децата в семейството (91% от децата разпознават стреса у родителите си, съдейки по тяхното поведение), в множество случаи директно и утежняващо (17% изпитват стрес в резултат от стреса на техните родители). Проблемите с адаптацията също се съчетават със стрес, а такива може да предостави по-сложната семейната ситуация на детето (30% растат във второто семейство на своя родител), която може да е белязана от недостатъчно взаимна подкрепа между родителите, от фактически дефицит на подкрепа от партньор (26% от децата се отглеждат само от единия родител) и на по-широкия семеен кръг в грижата за децата (прогресивно намалява ролята на бабите и дядовците).

Тестът е предназначен за установяване на стреса при родител на дете от 0 до 12 г. (12 години и 11 месеца), а се е утвърдил като Златен стандарт в своята област не само заради диагностичните възможности за установяване на източници на проблемно влияние на родителския стрес върху развитието на детето и върху функционирането на семейството, но и поради това, че ориентира специалистите към мерки за преодоляване на проблеми или за намаляване на вредната им сила. Затова той е част от диагностичния инструментариум и на Център „Псикомфорт“.

Кои биха се ползвали от изследването с теста Индекс на родителския стрес PSI-4? Изследването с теста допринася на всички, свързани с грижата за детето. В практиката на Център „Псикомфорт“ той е вече още едно помощно средство в родителското консултиране и за оценяване на проблеми в детското развитие, може да послужи като мост за установяване на здравословен проблем при дете или за подпомагане на излекуването, когато се установи екипно сътрудничество между лекар на детето, родителите и психолога. Може да подпомогне повишаването на родителската компетентност и увереност чрез взаимодействие между учител на детето или училищния психолог, родителя и консултиращия психолог извън училището. Вие бихте имали непосредствена полза от резултати от изследване с теста:

  • ако сте родител и изпитвате лични трудности и/или такива, свързани с контакта с детето, ако детето често боледува, ако имате безпокойства за развитието му, особено ако детето е с увреждане, ако в семейството е настъпила промяна, която е представлявала препятствие пред адаптацията на детето или семейството като цяло;
  • ако сте педиатър или друг медицински специалист, който преглежда деца, проследява здравето и развитието на дете в различен възрастов етап на детството (акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка, медицинска сестра, общопрактикуващ лекар, лекар в специализирана медицинска практика), ако имате случай с често боледуващо дете и предполагате фактор извън медицинските показания за боледуването или в съчетание с тях, което може да се дължи на различни причинители на родителски стрес – бихте могли да насочите родителите за диагностика и консултиране и да приемете сътрудничество с психолога в прогнозирането, подпомагането и отчитането на промяната при детето, ако тя бъде предприета от родителите;
  • ако сте медицинска сестра или педагог в детска ясла; ако сте учител или възпитател в детска градина или училище, училищен психолог, педагогически съветник или друг педагогически специалист – хореограф, ръководител на извънкласна дейност – кръжок, спортен клуб, изкуства, и чрез професионалната наблюдателност, познания и опит различите състояния, настроения или поведение на детето, които може да са сигнал за проблем, бихте могли да обърнете внимание на родителите да потърсят причините за проблема чрез психологическо консултиране и да установите с психолога сътрудничество за подкрепа на родителите и детето;
  • ако сте адвокат или юридически консултант на институция, или сте прокурор, съдия по дело, което би променило семейната ситуация на дете – развод на родители, извеждане на дете от семейство или реинтегриране  в семейна среда и бихте искали да подкрепите решението със съдебно-психологична експертиза, ако сте специалист в институция, осъществяваща закрила на деца – обществен възпитател, психолог, административен специалист, орган на реда от специализиран полицейски отдел, може да се осведомите от информативната сила на теста по отношение на Вашия предмет на анализ.

Тестът се попълва от родителя в рамките на консултативна среща (или тестова сесия) при психолога на бланка. Психологът въвежда отговорите в платформата Examinea, където се генерира доклад с количествени резултати в диаграми и кратки изводи по тях, на базата на които се извършва интерпретация за степента и източниците на родителски стрес, за отраженията му върху развитието, състоянията, поведението на детето и се съставят изводи за насоките за подобряване на семейното функциониране – предмет на по-нататъшна консултативна работа.

Информация, отнасяща се само за родителите доброволци от Русе, Бургас, Варна, Свищов и София, които попълниха теста в края на 2016 г. чрез психолога и управител на Център „Псикомфорт“ Петя Чешмеджиева и чиито резултати наред с други доброволци от цялата страна допринесоха за съставянето на българските норми по теста: Уважаеми доброволци, българската адаптация на теста Индекс на родителския стрес PSI-4 пресрочи планираното време за публикуването си поради множество експертни психометрични и технически процедури. Докладите с резултати  по всеки попълнен тест са в готовност да бъдат изтеглени и да ги разгледаме. Това може да стане, като си уговорите среща с психолога за провеждане на безплатната възнаградителната консултация за доброволци. Може да използвате срещата, за да се информирате за резултатите от теста, но също и по друга необходимост или проблем, който бихте искали да споделите с психолога. Макар че публикуването на теста се забави, възнаградителната консултация няма давност – може да предприемете уговарянето за нея сега, скоро или в бъдеще, когато Ви е необходимо. Тези от Вас, чиито деца участваха като доброволци в процедурата за теста за детска агресивност Диференциален въпросник за изследване на агресията при деца и юноши (DAF) и още не са се възползвали от консултацията по него, имат запазени 2 възнаградителни консултации – по една за двата теста. Може да ги използвате поединично или последователно според необходимостта. Свържете се както клиентите или използвайте електронната поща в отговор на поканите, които вече сте получили всички. С доброволците, които са извън Русе, консултацията може да се проведе онлайн. И едно ново предложение за Вас: ако не желаете възнаградителната консултация по резултатите от теста, може да я ползвате като въвеждаща в пакетите за образователно и кариерно консултиране – прочетете цялото предложение и отговорите на въпросите накрая.

Ако сте клиенти за родителско консултиране по проблем, свързан с дете, за уговаряне на среща вижте часовете за консултации и телефона за свързване в Контакти.

Да поговорим за това – как се чувствате в справянето с нещата от живота, как Ви изглежда детето, как се чувствате с него…