Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ за училищния психолог и за педагогическия съветник

Нова Група за систематизиране и разширяване на професионалния опит на училищни психолози и педагогически съветници е в готовност да стартира от средата на месец август 2019 г. в Русе.

Това е частно-обучителна група за хора, работещи като училищни психолози или педагогически съветници, или неработещи по тези длъжности, но със завършена бакалавърска или магистърска степен по психология или педагози със специализация по психология, предназначена за училищни психолози и педагогически съветници. И не само това. Групата е за заинтересовани от надграждане на знанията и опита си, които поради професионалната си добросъвестност и чувство за отговорност са в непрекъснат стремеж да бъдат полезни в работата си, да знаят и да умеят повече. Увереността в своите знания, умения и опит допринася за професионално самочувствие, а те заедно са предпоставка за по-малко стрес в работата, който е характерен за образователната среда.

Какво ще има в работата на тази група, ще се информирате в обявата, а какво няма да има ще избегнем да описваме, за да не се асоциира „нямането“ с лишения, ограничения, ощетяване. Вместо това нека кажем, че ще има условия и похвати, с които участниците действително да надграждат знанията и опита си със свои усилия и с подкрепа на групата, със собствена продуктивност, със стимулиран творчески заряд и с всичко онова, което е различно от „подготовка“ с некоректно копирани от интернет чужди материали вместо личен прочит на монографии и учебници – слабост, наблюдавана сред студентите, но и сред много курсисти във форми на допълнителна квалификация. Ученето тук ще преминава и чрез собствено четене, но най-вече чрез лично преживяване, за да се постигне ефектът заложен в параметрите на групата.

На какво разчитат водещите за изпълнението на този замисъл? На заразяването, което се надяват да предизвикат у участниците – ако на поканата откликнат мотивираните за професионален и личностен растеж, те ще бъдат водени от хора, които в собственото си образователно и научно израстване и изграждане са полагали упорито лични усилия и творчество, които намират отражение и в психологическата, и в преподавателската им практика.

Проф. дпн, д-р пс Стойко Иванов е доктор на педагогическите науки и доктор по психология, с професионална кариера в сферата на образованието. Преминал е по всички стъпки в образователната йерархия – от 1981 г. като учител по психология и обществознание в гр. Хасково до професор по педагогическа и възрастова психология в СУ „Св. Климент Охридски“ по настоящем. Дисертациите, които е защитил, са пряко насочени към обучителните процеси – за психологическите особености на професионално-педагогическото общуване в часовете по физическо възпитание и като доктор на науките – за същността и технологията на провеждане на социалнопсихологическия тренинг като форма на обучение на студенти. Преобладаващата част от публикациите му са свързани с процесите на учене, обучение, научаване и спецификата на взаимодействията между обучителите и обучаваните, като най-значими от тях определя монографиите „Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на студенти“ (Второ преработено и допълнено издание, 2012, София. Университетско издателство „Свети Климент Охридски“) и „Теория и практика на психологическото консултиране в образованието“ (2013). София. Университетско издателство „Свети Климент Охридски“. Три години е бил ръководител на едногодишни курсове и специализации по психология за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри и за придобиване на правоспособност за заемане на длъжностите „училищен психолог“ и „педагогически съветник“ към ДИУУ на СУ „Св. Климент Охридски“. Създател е и пръв ръководител на такива курсове към ДИКПО /Варна/ към ШУ „Епископ Константин Преславски“, понастоящем член на преподавателския екип в такава програма, обучител и лектор по различни проекти и към различни институции по различни теми, имащи отношение към учебно-възпитателната дейност – психология на професионално-педагогическото общуване, мотивация за педагогическа дейност на начинаещите учители, управление на конфликти в образователните институции, особености на професионалния стрес в работата на учителите, в работата с деца със СОП, агресия, агресивност и агресивно поведение на учителите и др. В различни периоди е работил на втори трудов договор като училищен психолог и психолог-консултант към Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни правонарушители.

Д-р Петя Чешмеджиева е доктор по педагогика, магистър по психология, със специализация по консултативна психология, висше образование по предучилищна педагогика, множество професионални квалификации, включително за начален учител, по психодиагностика, по арт-терапевтични методики. Професионалната й практика включва 15 години педагогически стаж в училище и в детска градина, над 15 години психологически стаж, преподавателска практика на колежани и студенти от 2007 г. досега, обучения за учители, тренинги за частни организации, психолог и обучител по държавни проекти. Продължаващите ѝ научно-практически изследвания, които представя на конгреси и конференции, са предназначени за ползване от психолози и педагогически специалисти, базират се на систематизиране на консултативния опит в частната психологическа практика и на непрекъснат професионален растеж във вдъхновено взаимодействие с науката.

Конкретна информация за параметрите на новата група вижте в обявата.

За въпроси и ориентири за вашето решение се свържете с Петя Чешмеджиева, GSM 0887923413 или чрез имейл – в обявата и Контакти.

Други форми на обучения, които може да ви интересуват, вижте в ПСИКОМФОРТ академия.